Wydanie nr: 3 (199) MAJ 2021
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

Forum Liderów

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu wśród wielu swoich statutowych zadań realizuje projekt pod nazwą Liderzy Pracy Organicznej. W ramach tego projektu Kapituła Honorowego Hipolita powołana przy Towarzystwie nominuje do godności Lidera Pracy Organicznej osobistości, które w różnych dziedzinach ich działalności zawodowej i społecznej wykazywały się i wykazują ponadprzeciętnym zaangażowaniem, wysokim morale i szczególnymi osiągnięciami stanowiącymi wzór godny naśladowania. Na stronach Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner będziemy popularyzować osobistości Liderów Pracy Organicznej dając im satysfakcję i ukazując ich globalnej opinii publicznej.

Oto oni:

Marek Figlerowicz - naukowiec...

Marek Figlerowicz urodził się 16 maja 1961 roku w Poznaniu. Jest absolwentem VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu. Podczas studiów na Politechnice Poznańskiej (PP) aktywnie działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Uczestniczył między innymi w organizacji strajku studenckiego przerwanego 13 grudnia 1981 wprowadzeniem stanu wojennego. W 1985 roku ukończył studia i uzyskał tytuł magistra inżyniera chemii. W tym samym roku zatrudniony został w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN (ICHB PAN), który do dziś jest jego głównym miejscem pracy. W 1989 roku zaangażował się w reaktywację NSZZ Solidarność. W roku 1991 obronił z wyróżnieniem rozprawę na Wydziale Chemii UAM i uzyskał stopień doktora nauk chemicznych. Następnie kontynuował karierę naukową poza granicami kraju (w 1992 jako stypendysta Rządu Francuskiego przebywał w Gif-sur-Yvette we Francji, a w latach 1994-1996 odbył staż podoktorski na Wydziale Biologii, Northern Illinois University w USA). Po powrocie do kraju rozwijał rozpoczęte w Stanach Zjednoczonych badania rekombinacji genomowych cząsteczek wirusów RNA (BMV, HIV, HCV), które zaowocowały istotnymi odkryciami dotyczącymi ewolucji oraz powstawania nowych wirusów.

Najbardziej owocny etap w karierze naukowej prof. Figlerowicza to okres po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego (w 2000 roku), a następnie tytułu profesora (w 2006 roku) w zakresie nauk biologicznych, kiedy to zaangażował się w pionierskie badania w zakresie genomiki, transkryptomiki, proteomiki a w ostatnich latach także archeogenomiki. Prof. Figlerowicz był kierownikiem około 25 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, współautorem ponad 200 artykułów naukowych oraz kilkunastu patentów krajowych i międzynarodowych, opiekunem licznych przewodów doktorskich i magisterskich. W 2004 roku stworzył w ICHB PAN Centrum Doskonałości CENAT (Center of Excellence for Nucleic Acid-based Technologies) będącego jednym z pierwszych w Polsce laboratoriów genomicznych i proteomicznych a następnie we współpracy z Instytutem Informatyki PP (w którym zatrudniony jest na etacie profesora), Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki (ECBiG). Od 7 lat prof. Figlerowicz jest redaktorem naczelnym wydawanego w języku angielskim kwartalnika BioTechnologia. W roku 2011 zaczął pełnić funkcję dyrektora ICHB PAN. W wyniku przeprowadzonych przez niego głębokich reform Instytutu stał się on jedną z wiodących krajowych jednostek naukowych, o czym świadczy uzyskany w 2014 status KNOW (Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego) oraz przyznana Instytutowi w 2017 roku kategoria A+. O randze tego osiągnięcia najlepiej świadczy fakt, iż ICHB PAN był jedyną poznańską instytucją naukową w obszarze nauk eksperymentalnych, która uzyskała tę najwyższą kategorię.

Prof. Figlerowicz jest członkiem: (i) licznych międzynarodowych i krajowych i towarzystw naukowych (mi. American Society for Virology, RNA Society, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego) (ii) Rad Naukowych w 4 instytutach PAN (ICHB, Instytutu Biochemii i Biofizyki, Instytutu Biologii Doświadczalnej oraz Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego), (iii) Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN (iv) dwóch Komitetów PAN (Komitetu Biotechnologii oraz Komitetu Biologii Molekularnej Komórki). Za swoją działalność naukową i organizacyjną wyróżniony został licznymi medalami, nagrodami i wyróżnieniami w tym kilkoma nagrodami naukowymi ICHB PAN oraz PP, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013 rok), Srebrnym Medalem LABOR OMNIA VINCIT – przyznanym przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego za krzewienie idei pracy organicznej (2014 rok) oraz Statuetką Honorowego Hipolita i godnością Lidera Pracy Organicznej przyznaną przez to samo Towarzystwo w 2017 roku.   


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

wersja do druku

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem