Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Prof. dr hab. Monika Kozłowska

Prof. dr hab. Monika Kozłowska - prorektor do spraw studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (na kadencję lat 2008-2012) jest absolwentką Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pochodzi z Opolszczyzny, a z Poznaniem związała się od 1968 roku, czyli od podjęcia studiów. W 1980 roku uzyskała stopień doktora, w 1995 – doktora habilitowanego, a w 2004 – tytuł profesora nauk rolniczych. Pracę zawodową i karierę naukowo-dydaktyczną prof. dr hab. Monika Kozłowska związała z Katedrą Fizjologii Roślin, którą kierowała w latach 2000-2009. Za swoich mistrzów i inspiratorów w działalności zawodowej uważa śp. profesora Jana Wojciechowskiego, oraz wieloletniego przełożonego i promotora jej doktoratu – profesora Zenona Krzywańskiego, uznanych w kraju i za granicą fizjologów roślin.

Zainteresowania i osiągnięcia naukowe prof. dr hab. Moniki Kozłowskiejdotyczą fizjologii odporności roślin uprawnych na oddziaływanie niekorzystnych czynników środowiska, w tym mechanizmów odporności na choroby, promieniowanie ultrafioletowe i zanieczyszczenia metalami ciężkimi. Z tego zakresu prof. dr hab. Monika Kozłowska jest autorką licznych publikacji i opracowań monograficznych. Pod jej redakcją ukazał się podręcznik, pierwszy w kraju dotyczący  fizjologii roślin uprawnych („Fizjologia roślin – od teorii do nauk stosowanych”, 2007). Prof. dr hab. Monika Kozłowskawypromowała już czterech doktorów nauk rolniczych.

Jej kontakty naukowo-badawcze z fitopatologami zaowocowały współudziałem przez ponad 10 lat w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. Od 2003 roku prof. dr hab. Monika Kozłowska jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Dendrologii PAN. Współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie oceny i rekomendacji projektów badawczych, jest członkiem towarzystw naukowych z zakresu biologii roślin i fitopatologii.

Szczególne osiągnięcia i zaangażowanie pani profesordr hab. Moniki Kozłowskiej na rzecz środowiska akademickiego dotyczą procesu dydaktycznego i kształcenia młodzieży. Jest wykładowczynią m.in. fizjologii roślin drzewiastych, ekofizjologii roślin, biologii odporności i wpływu zanieczyszczeń środowiska na rośliny. W latach 1996-2002 prof. dr hab. Monika Kozłowskapełniła funkcję prodziekana ds. studiów Wydziału Ogrodniczego oraz koordynatora uczelnianego do spraw dostosowania szkolnictwa do wymogów UE. W latach 2002-2007 była ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej i ekspertem Ministerstwa ds. standardów kształcenia na kierunku Ogrodnictwo. Jest autorką lub współautorką programów nauczania, nowych kierunków i specjalności studiów, a także recenzentką i ekspertką w zakresie szkolnictwa wyższego. Uczestniczyła w międzynarodowych programach dydaktycznych, w tym związanych ze szkolnictwem rolniczym Francji, Holandii i Włoch.

Jako prorektor ds. studiów, prof. dr hab. Monika Kozłowskawysoko ceni sobie współpracę z młodzieżą, samorządem studenckim i kołami naukowymi. Liczne jej inicjatywy są skierowane na wszechstronny rozwój i szeroką edukację studentów. Pod jej nadzorem Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu systematycznie powiększa ofertę dydaktyczną, a zainteresowanie młodzieży kierowaną uczelnią jest bardzo wysokie. Nowo otwarte kierunki to: weterynaria i ekoenergetyka.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem