Wydanie nr: 4 (176) SIERPIEŃ 2018
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

O wszechstronny rozwój naszej Małej Ojczyzny…

Miasto i gmina Gołańcz to bardzo  malowniczy rejon położony w północno-wschodniej Wielkopolsce, w historycznym i etnograficznym regionie zwanym Pałukami. Liczy ok. 8500 mieszkańców. Siedzibą Gminy jest Gołańcz - miasteczko o bogatej, ponad 600 – letniej historii, liczące ok. 3400 mieszkańców. Mała Ojczyzna pracowitych, dobrych ludzi, dumnych z historii ich miasta i gminy, zabiegających o dalszy rozwój całego regionu, o zachowanie pięknego środowiska, urokliwych jezior, stawów, lasów wielu pomników przyrody. O tym wszystkim rozmawiamy teraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Gołańcz – panem Mieczysławem Durskim. 

Redakcja:
Jest Pan burmistrzem miasta i gminy Gołańcz już trzecią kadencję. Proszę  w kilku zdaniach opowiedzieć nam o mieście i gminie.

Burmistrz Mieczysław Durski: Miasto i gmina Gołańcz to bardzo  malowniczy rejon położony w północno-wschodniej Wielkopolsce, w historycznym i etnograficznym regionie zwanym Pałukami. Liczy ok. 8500 mieszkańców. Siedzibą Gminy jest Gołańcz - miasteczko o bogatej, ponad 600 – letniej historii, liczące ok. 3400 mieszkańców.

Na terenie gminy występuje wiele jezior, lasów, stawów i wzgórz sprzyjających dobremu i aktywnemu wypoczynkowi, a z nimi związane są niezapomniane widoki i czyste środowisko. Tu można wypocząć od zgiełku i hałasu, panuje spokój i równowaga. Na terenie gminy znajdują się liczne pomniki przyrody, dawne dworki, np. w Smogulcu, Brdowie, Olesznie, Czeszewie, Czesławicach wraz z parkami przydworskimi. Aktywności sportowej sprzyjają boiska sportowe, stadion miejski, boiska sportowe na wsiach, kompleks sportowo - rekreacyjny czy hala widowiskowo-sportowa. Herbem miasta jest otwarta brama z basztą, a w niej widnieje napis: Porta, patens, esto – brama zawsze otwarta dla wszystkich, którzy odwiedzą naszą piękną Małą Ojczyznę.

W mieście i gminie znajdują się zabytkowe, warte zobaczenia i zwiedzenia obiekty, do któ-rych należą między innymi ruiny gotyckiego, czternastowiecznego zamku, zespół parkowo – pałacowy w Smogulcu, pochodzący z przełomu XV i XVI wieku, schrony bojowe armii „POZNAŃ” z roku 1939, usytuowane wzdłuż drogi polnej Gołańcz - Podjezierze, biegnącej w dolinie Strugi Gołanieckiej.

Chlubą gminy są liczne obiekty sakralne w tym: kościół św. Katarzyny i bł. Marii Pasterki w Smogulcu, kościół św. Wawrzyńca i Kościół pobernardyński p.w. Najświętszej Marii Panny w Gołańczy, kościół szachulcowy w Chojnie, kościół św. Andrzeja w Czeszewie oraz kościół św. Jana Chrzciciela w Panigrodzu.

Gołańcz to gmina przede wszystkim rolnicza. Znajduje się tu ponad 750 gospodarstw rolnych oraz kilkunastu  producentów pieczarek. Ponadto na terenie miasta i gminy zarejestrowanych jest 430 podmiotów gospodarczych. W większości są to firmy usługowo – handlowe. Na trenie miasta i gminy prężnie funkcjonują  Koła Gospodyń Wiejskich, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, liczne  stowarzyszenia i organizacje.

Redakcja: Ostatnie lata szczególnie sprzyjały rozwojowi Gołańczy. Które ze zrealizowa-nych zadań uważa Pan za najcenniejsze?

Burmistrz Mieczysław Durski: Jednym z priorytetów, jaki postawiłem sobie obejmując 12 lat temu funkcję burmistrza miasta i gminy Gołańcz, był wszechstronny rozwój naszej „małej ojczyzny”.

Zacząć należało od  zaktualizowania planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego miasto Gołańcz. Miało to na celu stworzenie możliwości prorozwojowych dla miasta, jak i gminy. Na bazie planu w mieście wytyczono tereny pod budownictwo jedno - i wielorodzinne oraz obszary o charakterze usługowo – mieszkaniowym i inwestycyjnym.

Niezmiernie ważnym zagadnieniem jest budowa chodników, dróg i ulic i tu  mogę  powiedzieć, iż udało nam się znacznie poprawić ich jakość na wielu odcinkach ciągów drogowych w mieście i gminie. Obecnie budujemy ścieżkę rowerową, która zwiększy bezpieczeństwo rowerzystów.

Dbamy również o likwidację barier architektonicznych dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta i gminy.  Pobudowane zostały podjazdy dla osób niepełnosprawnych przy przedszkolu publicznym, Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a także przy urzędzie miasta i gminy oraz w rozbudowanej części szkoły podstawowej w Gołańczy.

Z myślą o mieszkańcach wsi wybudowano dwie nowe świetlice, przeprowadzono  remonty już istniejących świetlic wiejskich oraz utworzono i przekazano do dyspozycji rad sołeckich tzw. fundusz sołecki. Zakupiono także i zamontowano w każdej wsi  plac zabaw. W zakresie ochrony środowiska zbudowano sieć kanalizacji sanitarnej w sześciu wsiach. Zmodernizowano również oświetlenie na terenie wsi, jak i miasta.

Duży nacisk kładziemy na ochronę zabytków. Udało nam się dokonać rewitalizacji zespołu parkowo-pałacowego w Smogulcu, odkupiliśmy od prywatnego właściciela zamek, który staramy się rewitalizować. Odbudowano już bramę, wyremontowano dach, a także wybudowano chodnik – promenadę koło zamku.  Przygotowana jest dokumentacja na całkowitą rewitalizację tego cennego zabytku, obecnie wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie rewitalizacji  Zamku i czekamy na wyniki konkursu. Dzięki zaangażowaniu środków z budżetu gminy przeprowadzane były badania archeologiczne, które zaowocowały wydaniem książek o zamku. Poza tym przekazujemy dotacje na  kościoły w naszej gminie.

Należy również podkreślić fakt, iż w znacznym stopniu wzrosły środki finansowe na dotacje dla stowarzyszeń, które są motorem powodującym aktywizację życia społeczno – kulturalnego i sportowego naszej gminy i miasta.  W bieżącym roku kończymy rozbudowę szkoły podstawowej w Gołańczy, wraz z halą i boiskiem sportowym. Inwestycja ta kosztuje ponad 5 mln zł i budowana jest ze środków Unii Europejskiej, a także środków własnych gminy. Można więc śmiało powiedzieć, że staram się wspólnie z Radą i mieszkańcami dbać o wszechstronny rozwój naszej Małej Ojczyzny.

Redakcja: Czy samorząd, przy tak wielu inwestycjach, korzysta ze środków zewnętrznych, choćby z tych pochodzących z Unii Europejskiej?

Burmistrz Mieczysław Durski:
Korzystamy z wszystkich dostępnych nam możliwości po-zyskiwania  środków zewnętrznych, zarówno  krajowych jak i z Unii Europejskiej. Są to pro-jekty duże, jak np. budowa kanalizacji Chojna, Potulin, Bogdanowo na kwotę ponad 2,5 mln złotych , wspomniana wyżej rozbudowa szkoły za ponad 5 mln zł.,  czy termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na kwotę ponad 2 mln złotych,  jak i te mniejsze np. oczyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Czeszewo na kwotę ok. 45 tys. zł.,  remont placu integracyjnego przy świetlicy wiejskiej w Panigrodzu  na kwotę ok. 35 tys. złotych  czy budowa siłowni napowietrznych za kwotę   ok. 150 tys. zł. Staramy się pozyskiwać jak najwięcej środków finansowych, które przy środkach z budżetu gminy znacząco poprawiają standard życia naszych mieszkańców.

Redakcja: Proszę, aby określił Pan swój największy sukces zawodowy, samorządowy. Nie mówmy tylko o inwestycjach. Czy jest coś, z czego jest Pan naprawdę dumny? 

Burmistrz Mieczysław Durski: Można by tu wymieniać wiele inwestycji, wiele działań, które podejmujemy, aby poprawić infrastrukturę, aby dbać o środowisko, o oświatę w gminie. Ale szczególnie cieszy mnie fakt, że  udało się w naszej gminie, jako pionierskiej w Polsce, jeszcze przed rządowym programem, pomóc wszystkim rodzinom mającym dzieci uczące się w szkołach na terenie miasta i gminy w zakupie podręczników, począwszy od klasy I, a zakończywszy na klasie III gimnazjum. Była to wówczas  bardzo duża pomoc, szczególnie dla tych rodzin, które miały kilkoro uczących się dzieci. Pomagamy także dzieciom  niepełnosprawnym w różnego rodzaju zabiegach rehabilitacyjnych, zajęciach na basenie itp. w celu przywrócenia chorym sprawności ruchowej, jak również osobom chorym, niepełnosprawnym i starszym w wypożyczeniu sprzętu potrzebnego do szeroko pojętej rehabilitacji.

Jednak uważam, że jednym z większych, a może największym sukcesem jest integracja społeczna wszystkich mieszkańców naszej ziemi gołanieckiej. Gdyby nie ogromne zrozumienie oraz zaangażowanie mieszkańców miasta i wszystkich wsi, na pewno nie udało by się wybudować tylu kilometrów chodników, dróg, wyremontować i upiększyć wielu świetlic wiejskich, poprawić jakość życia naszych mieszkańców. Dlatego jestem wdzięczny wszystkim za współpracę dla naszego wspólnego dobra.

Dziękujemy za rozmowę…
 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem