Wydanie nr: 12 (172) GRUDZIEŃ 2017
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Natalii Drukarnia Etykiej

JAWI

Rada Programowa

Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, wydawca Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner, powołał nową Radę Programową przy redakcji EuroPartnera, której zadaniem będzie współtworzenie i określanie linii programowej tego medium oraz udzielanie merytorycznego wsparcia redaktorowi naczelnemu. Oto skład tej Rady na lata: 2014 - 2016

Przewodniczący Rady Programowej

Dr Marian Król, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, doktoryzowany w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wieloletni działacz państwowy, były Wojewoda Poznański, poseł na Sejm RP dwóch kadencji, członek wielu organizacji społecznych i towarzystw gospodarczych. Dr Marian Król jest powszechnie uznanym autorytetem w regionie wielkopolskim jako organizator wielu przedsięwzięć gospodarczych i społecznych. Dr Marian Król jest autorem książek i publikacji o tematyce społecznej. 

 

Członek Rady Programowej

Ks. prof. Henryk Józef Muszyński – Arcybiskup Gnieźnieński - senior, pochodzi z Kościerzyny. Tam ukończył Gimnazjum i Liceum, następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie. Przez trzy lata pracował jako wikariusz w Gdyni, po czym skierowano go na studia specjalistyczne z zakresu biblistyki, które odbywał kolejno w Lublinie, Rzymie, Jerozolimie i Heidelbergu zdobywając kolejne tytuły naukowe. Po kilkunastoletnim okresie pracy naukowej i wychowawczej w Seminarium w Pelplinie związał się na stałe z Akademią Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie piastował różne funkcje i urzędy akademickie oraz uzyskał tytuł Profesora Teologii w 1986 r. W 1985 przyjął sakrę biskupią i pełnił funkcje sufragana pelplińskiego. Od 1987 był Ordynariuszem Włocławskim, a od 1992 Arcybiskupem Metropolitą Gnieźnieńskim. W czasie swojej posługi angażował się prace Kościoła Polskiego i Powszechnego. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski do spraw Dialogu z Judaizmem, był Sekretarzem Specjalnym na VIII Zwyczajnym Światowym Synodzie Biskupów, miał znaczny udział w przygotowaniu adhortacji apostolskiej „Pastores dabo vobis”. Ks. Arcybiskup Henryk Józef Muszyński, był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej i Przewodniczącego Zespołu d/s Kontaktów Episkopatów Polski i Niemiec. JE prof. Arcybiskup Henryk Muszyński jest autorem ponad 300 wydanych drukiem publikacji - książek, artykułów, recenzji i wywiadów.

 

Członek Rady Programowej

Profesor Tadeusz Maliński, Wielkopolanin, jest jednym z najwybitniejszych na świecie uczonych, zajmującym się tlenkiem azotu. Profesor Tadeusz Maliński urodził się w 1946 roku w Śremie. Tam zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Józefa Wybickiego. Później edukację kontynuował na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 1975 obronił pracę doktorską dotyczącą pomiarów lepkości w preparatach krwiozastępczych. Od 1979 roku pracuje w Stanach Zjednoczonych. Kolejno pracował naukowo w Uniwersytecie Ann Arbor w stanie Michigan, w Uniwersytecie Houston w stanie Texas i w Uniwersytecie Oakland w Rochester. Od 1995 jest Visiting Profesor Uniwersytetu w Bernie w Szwajcarii, a od 1997 roku także w Uniwersytecie Wiedeńskim. W 2000 roku profesor Tadeusz Maliński objął zaszczytną imienną profesurę na Uniwersytecie w Ohio w Athens, stan Ohio /Marvin & Ann Dilley White Profesor Biomedical Scienses. Jako chemik z wykształcenia profesor interesuje się od początków swojej kariery naukowej poszukiwaniem nowych metod bioelektrochemicznych mających zastosowanie w medycynie. Przełomowym odkryciem okazało się zbudowanie przez profesora Tadeusza Malińskiego pierwszej w świecie nanoelektrody, mierzącej in vivo, w czasie rzeczywistym ilość cząsteczek tlenku azotu w pojedynczej komórce. Naukowe dokonania profesora Tadeusza Malińskiego świecie. Profesor Tadeusz Maliński był dwukrotnie nominowany do nagrody Nobla (w dziedzinie medycyny i chemii).

 

Członek Rady Programowej

Prof. dr Mirosław Matyja – politolog i ekonomista. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie i Studia Europejskie na Uniwersytecie w Bazylei. Jest doktorem nauk ekonomiczno-społecznych uniwersytetu we Frybourgu w Szwajcarii. Studiował również nauki ekonomiczne na Uniwersytecie w Bernie. Jest doktorem nauk filozoficznych w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (PUNO) w Londynie. Jest profesorem na Wydziale Ekonomiczno - Społecznym Uniwersytetu Guadalajara, Campus Tabasco w Villahermosa w Meksyku. Prof. dr Mirosław Matyja pracował jako profesor gościnny Zakładu Kultur Mniejszości Narodowych Instytutu Kultury Europejskiej (IKE) w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (PUNO) w Londynie. Działał między innymi jako pracownik naukowy Rady Nadzorczej do spraw Rynków Finansowych (Swiss Financial Market Supervisory Authority) w Bernie (Szwajcaria); był ekonomistą w Ministerstwie Statystyki w Neuenburgu (Szwajcaria) oraz pracownikiem naukowym w Centralnym Archiwum Konfederacji Szwajcarskiej w Bernie. Prof. dr Mirosław Matyja jest autorem książek, esejów, artykułów naukowych, także o tematyce historycznej – w której jest uznanym autorytetem - i publicystycznych. Prof. dr Mirosław Matyja od ponad 20 lat mieszka w Szwajcarii. Jest zamiłowanym alpinistą i himalaistą.

 

Członek Rady Programowej

Z żalem informujemy, że Profesor zw. dr hab. dr. hc, Kazimierz Denek po cięzkiej chorobie zmarł w Poznaniu, w dniu 4 lutego 2016 roku. Cześć Jego Pamięci!.  Kazimierz Denek urodził się. w Krzemieńcu na Wołyniu. Jest kierownikiem Zakładu Dydaktyki Ogólnej Uniwersytetu Poznańskiego im. Adama Mickiewicza (w roku 2002 przeszedł na emeryturę). W czasie 45 lat pracy opublikował 1142 prace z tego 49 przed uzyskaniem stopnia doktora. Stopień doktora uzyskał w 1965 roku, w roku 1972 uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 1980 roku tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1989 roku tytuł profesora zwyczajnego. Profesor Kazimierz Denek jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, w której pełnił funkcję sekretarza naukowego. Jest również członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, którego był wiceprzewodniczącym. Począwszy od 1982 roku opiniował osiągnięcia naukowe 16 samodzielnych pracowników naukowych ubiegających się o tytuł profesora. Brał także udział - jako recenzent - w 30 przewodach habilitacyjnych i 61 doktorskich. Osobiście wypromował 21 doktorów. Swoje wyniki badań i przemyśleń publikował na łamach ponad 50 czasopism polskich i zagranicznych (w językach: polskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, słowackim, czeskim, niemieckim, włoskim, francuskim, angielskim i hiszpańskim). Profesor Denek opublikował też wiele książek naukowych. Profesor Kazimierz Denek jest doktoratem honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

 

Członek Rady Programowej

Sławomir Lechna – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, historyk. Po studiach podjął pracę w mediach. Dziennikarz od ponad 20 lat związany z poznańskimi mediami - między innymi z redakcją Głosu Wielkopolskiego - oraz współpracujący także z mediami ogólnopolskimi. Obecnie uruchomił własne medium – gazetę „Nasz Głos Poznański” której jest zarazem wydawcą i redaktorem naczelnym. Utworzył portal internetowy w domenie www.naszglospoznanski.pl .

 

Członek Rady Programowej

Łodygowski Tomasz prof. dr hab. inż., profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Komputerowego Wspomagania Projektowania w Instytucie Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Rektor Politechniki Poznańskiej. W kręgu zainteresowań naukowych Profesora znajduje się numeryczna analiza konstrukcji procesów termomechanicznych. Prof. Tomasz Łodygowski prowadzi w szerokim zakresie działalność naukowo-badawczą we współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju (Warszawa, Kraków, Koszalin) oraz zagranicą (USA, Niemcy, Francja). Szereg rozwiązań teoretycznych opracowanych w zespołach kierowanych przez Profesora znalazło praktyczne zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki. Profesor jest autorem kilku oryginalnych programów komputerowych wykorzystywanych przez biura projektowe..

Profesor Tomasz Łodygowski publikuje wyniki prac m.in. w: International Journal of Numerical Methods in Engineering, International Journal of Mechanics, International Journal of Computational and Applied Mechanics, Archiwum Inżynierii Lądowej, Archiwum Mechaniki. Opracował recenzje 4 książek {Applied Mechanics Review), prac naukowych opublikowanych w ponad 30 czasopismach polskich i zagranicznych (w tym 18 z listy filadelfijskiej), a także ponad 30 projektów grantów indywidualnych i zespołowych. Jest członkiem Scientific Editorial Board 3 czasopism (w tym 2 z listy filadelfijskiej). Jako autor lub współautor opracował, ponad 30 publikacji, 2 pozycje książkowe i 4 rozdziały w wydawnictwach książkowych innych autorów. Jest inicjatorem wielu przedsięwzięć naukowych na skalę międzynarodową.

 

Członek Rady Programowej

Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński urodził się w. w Poznaniu. Studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej ukończył z wyróżnieniem w 1974 r., w uczelni tej też obronił 3 lata później rozprawę doktorską z zakresu automatyki. Habilitował się w 1981 r. w dyscyplinie informatyka, a tytuł profesora uzyskał w 1989 r. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk. Prof. Roman Słowiński jest doktorem honoris causa dwóch uniwersytetów zagranicznych: Faculte Polytechniąue de Mons (2000) i Universite de Paris Dauphine (2001). Od ukończenia studiów pracuje na Politechnice Poznańskiej - od 1991 r. jako profesor zwyczajny w Instytucie Informatyki, gdzie od 1989 r. kieruje założonym przez siebie Zakładem Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji. Ponadto od 2003 r. zatrudniony jest jako profesor w Instytucie Badań Systemowych PAN w Warszawie. Prof. Roman Słowiński wielokrotnie przebywał za granicą jako visiting professor w uczelniach Francji, USA, Włoch, Japonii, Szwajcarii i Kanady. Współpracuje z wieloma placówkami naukowymi na świecie. Opublikował jako autor lub współautor 13 monografii, oraz przeszło 350 artykułów naukowych, w tym: 120 artykułów w czasopismach z tzw. „listy filadelfijskiej”. W 2005 r. Prof. Roman Słowiński uzyskał Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zwaną „Polskim Noblem", za opracowanie oryginalnej metodyki wspomagania decyzji w oparciu o wiedzę odkrytą z danych obarczonych naturalnymi „niedoskonałościami".

 


Skład Rady Programowej w latach 2007 - 2008 Skład Rady Programowej w latach 2009 - 2011 Skład Rady Programowej w latach 2012 - 2014 Skład Rady Programowej w latach 2014 - 2016

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem