Krystyna Wojtczak

Krystyna Wojtczak, profesor nadzwyczajny, dr hab. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu dwóch kierunków studiów - administracja i prawo - w roku 1976 rozpoczęła pracę na tym Wydziale. Na podstawie rozprawy doktorskiej na temat: "Sytuacja prawna wojewody" uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, na podstawie rozprawy habilitacyjnej na temat: "Zawód i jego prawna reglamentacja. Studium z zakresu materialnego prawa administracyjnego" uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. Od 2004 roku jest profesorem nadzwyczajnym UAM. Poza działalnością naukową prowadzącą do osiągnięcia stopni naukowych prof. Krystyna Wojtczak jest autorką licznych opracowań naukowych z zakresu ustrojowego i materialnego prawa administracyjnego, opinii i ekspertyz, redaktorem czasopism naukowych. Za osiągnięcia naukowe nagradzana: indywidualnymi i zespołowymi nagrodami Rektora, zespołową nagrodą Wojewody Poznańskiego.

Jednocześnie Krystyna Wojtczak pełniła na Wydziale Prawa i Administracji UAM wiele funkcji, m.in. była kierownikiem Zaocznego Studium Administracji, kierownikiem studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku "Administracja". Obecnie pełni funkcję kierownika podyplomowych studiów administracji, jest prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji, kierownikiem niestacjonarnych studiów kierunku "Prawo", opiekunem Koła Naukowego Administratywistów "Ad Rem", za co została wyróżniona nagrodami Rektora UAM za osiągnięcia organizacyjno-dydaktyczne, nagrodami Dziekana Wydziału Prawa i Administracji za pracę na rzecz Uczelni.

Krystyna Wojtczak odbyła zagraniczne staże naukowe w: Uniwersytecie Roberta Schumana - Strasbourg, Uniwersytecie 2 - Rennes, Uniwersytecie - Louvain-la-Neuve. Poza działalnością dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji UAM od 2008 Krystyna Wojtczak jest także profesorem w Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Prawa.

Od 2004 jest ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2005-2007 była członkiem Zespołu Nauk Społecznych i Prawnych Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Od 2008 roku - jest ekspertem tej Komisji. Od 1993 r., po odbyciu aplikacji zakończonej egzaminem, jest radcą prawnym.

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót