Wydanie nr: 7 (185) GRUDZIEŃ 2019
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2019...

Prof. Andrzej Wiśniewski z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2019, która jest uznawana za najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce. Prof. Andrzej Wiśniewski otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2019 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za opracowanie koncepcji inferencyjnej logiki pytań. Rozwiązania zaproponowane przez prof. Wiśniewskiego mogą znaleźć zastosowanie m.in. w uczeniu maszynowym, rozwijaniu sztucznej inteligencji, ulepszaniu internetowych wyszukiwarek czy skutecznej analizie baz danych.

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest przyznawana za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce zna-czące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł. Nagroda FNP jest przyznawana w czterech obszarach nauki. Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest nagrodą indywidualną, przyznawaną w drodze konkursu w czterech obszarach: nauk o życiu i o Ziemi, nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk humanistycznych i społecznych. Kandyda-tów do tego wyróżnienia zgłaszają wybitni przedstawiciele nauki zaproszeni imiennie przez Za-rząd i Radę Fundacji. Rada FNP pełni rolę Kapituły konkursu i dokonuje wyboru laureatów na podstawie opinii niezależnych ekspertów i recenzentów – głównie z zagranicy - oceniających dorobek kandydatów.

Poza prof. Wiśniewskim, w gronie tegorocznych laureatów znaleźli się również: prof. Andrzej Kossakowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prof. Marcin Drąg z Politech-niki Wrocławskiej. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 4 grudnia br. na Zamku Królew-skim w Warszawie.

Andrzej Wiśniewski urodził się w 1958 roku w Poznaniu. W 1981 roku ukończył studia filozo-ficzne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Po ukończeniu studiów związał się z Instytu-tem Filozofii UAM, gdzie w 1986 roku uzyskał stopień doktora. Dysertacja „Stawianie pytań: logika i racjonalność” zapewniła mu z kolei w 1991 roku stopień doktora habilitowanego, zaś w roku 1999 otrzymał tytuł profesora. W 1995 roku rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedago-gicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, rok później zostając dyrektorem Instytutu Filozofii tej placówki. W 1999 roku wybrano go rektorem wspomnianej uczelni . Był nim do 2001 roku, kiedy to WSP połączyła się z Politechniką Zielonogórską, tworząc Uniwersytet Zie-lonogórski. W Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego uczony pracował do 2005 ro-ku, skąd przeniósł się do Zakładu Logiki i Kognitywistyki UAM, którym kierował do 2007 roku. Do dziś tam pracuje.

Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2019 zostały uhonorowane osiągnięcia profesora An-drzeja Wiśniewskiego w dziedzinie logiki pytań, a zwłaszcza opracowanie koncepcji inferencyjnej logiki pytań. Naukowiec, uznawany za ojca polskiej szkoły logiki pytań, w ostatnich trzech dekadach wniósł znaczący wkład w teorię pytań, proponując i rozwijając tzw. inferencyjną logikę erotetyczną. Erotetyka (od greckiego erotema - pytanie) jest dziś jednym z działów logiki, który zajmuje się pytaniami jako odrębnym rodzajem zdań. Logikę formalną w badaniach nad pyta-niami zaczęto stosować pod koniec lat 50. XX wieku. Pierwsze logiczne teorie pytań opracowy-wali różni autorzy, m.in. polski logik Tadeusz Kubiński, jednak teorie te znacznie się między sobą różniły. W kolejnych dekadach pojawiały się nowe teorie, ale brakowało zgody, zarówno co do ogólnych założeń, jak i w kwestiach szczegółowych. Dokonania profesora Wiśniewskiego są uznawane za udaną próbę wprowadzenia nowego paradygmatu w logicznej teorii pytań. (Źródło UAM, Fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska).
 


 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Uczelnie światowe sięgają po polskiego naukowca...

Profesor Mirosław Matyja, polski naukowiec – ekonomista, politolog i historyk, stale mieszkający w Szwajcarii, dzięki swojej pracy naukowej i podjęciu niezwykle ważnej współcześnie tematyki ustrojów politycznych, główne demokracji, która jak powszechnie wiadomo przechodzi głęboki kryzys niemal we wszystkich współczesnych państwach, kryzys wywołany generalnie globalnym zmianami kulturowymi w społeczeństwach, w elitach politycznych – ten polski naukowiec stał się ikoną nowoczesnej politologii, wykładowcą i myślicielem, o którego zabiegają światowe uczelnie.

Od Meksyku do Indii i od Włoch do USA, sypią się dla profesora Mirosława Matyi nominacje profesorskie i zaproszenia do udziału w pracach projektowych i na wykłady do tamtejszych uczelni i co najciekawsze, do uczelni, które należy postrzegać jako uczelnie nowoczesne i nie znające granic państwowych, nie tradycyjne jak – niestety – mocno przereklamowane Oxfordy czy inne Cambridge’e lub Harvardy, w rzeczywistości konserwatywne i jak na razie niereformowalne. Młodsze, dynamiczne i nowatorskie, często niewielkie uniwersytety zaczynają nadawać ton światowej nauce, wychwytując nowe prądy intelektualne i trendy, a tym samym lepiej rozumiejąc nową epokę, nowe społeczeństwa i nowe ich aspiracje, potrzeby i możliwości. Profesor Mirosław Matyja (58 l.), człowiek relatywnie młody, znakomicie wpisał się w aktualny czas światowy i bieg wydarzeń, co jest ewenementem  w skali nie tylko polskiej.

Jego opublikowane książki, w tym między innymi książka pod tytułem: „Polska semidemokracja” – wydana w kwietniu 2018 roku przez wydawnictwo WPG oraz „Ewolucja zamiast rewolucji” zrobiły błyskawiczną karierę w Polsce. Zagranicą hitem stała się książka „Utopia or Chance“, oferowana do sprzedaży aktualnie w ponad 30 krajach, włącznie z Japonią, Australią, USA, Meksykiem i Indiami. A sam profesor Mirosław Matyja związany głównie z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie ( PUNO) w Londynie, jedyną istniejącą już od 80 lat polską wyższą uczelnią poza granicami Polski, stał się z dnia na dzień osobistością nowoczesnej naukowej myśli politologicznej.

Teraz profesor Mirosław Matyja – politolog, ekonomista i historyk, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu w Bazylei, doktor nauk w dziedzinie ekonomii  na  Uniwersite de Fribourg w Szwajcarii w 1998 roku, oraz w dziedzinie nauk humanistycznych na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (PUNO) w Londynie w 2012 roku, w dziedzinie nauk społecznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2016 roku, oraz w dziedzinie finansów w Indian Menagement School & Research Centre w Mubaju w 2019 roku, kieruje założonym przez niego Instytutem Kultury Politycznej i Badań Nad Demokracją na PUNO w Londynie.

Profesor Mirosław Matyja, który  jest autorem i współautorem 20 dużych  monografii i ponad 300 artykułów naukowych i popularno-naukowych w językach polskim, niemieckim i angielskim. – każdego dnia otrzymuje zaproszenia i propozycje od zagranicznych zakładów naukowych, co rozsławia polską myśl politologiczną i ekonomiczną i nowy, nowatorski  punkt widzenia na zmiany ustrojowe zachodzące w skali globalnej. Zmiany, które będą, bo muszą być, taka jest bowiem logika rozwoju światowego, będą wymuszać nowy porządek światowy, nowe podziały wpływów, nowe podziały pracy i nowe ukształtowanie się obszarów i potencjałów demograficznych.

W listopadzie, profesor dr multi Mirosław Matyja, dr hc, odwiedził Polskę gdzie został uhonorowany zaproszeniem Go do środowiska Rycerzy-Kawalerów Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w randze Komandora z Gwiazdą,  a także otrzymał potwierdzenie przynależności do Stowarzyszenia Szlachty Wielkopolskiej z rodowym herbem Sowa. Oprócz tego profesor Mirosław Matyja został Ambasadorem na Obczyźnie z siedzibą w Szwajcarii,  Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika. Tych wyróżnień serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi, tym serdeczniej, że profesor Mirosław Matyja od wielu lat jest członkiem Rady Programowej  naszego magazynu EuroPartner, a także naszym autorem, publikując swoje eseje w dziale Nauka. Magazyn EuroPartner przejął medialny patronat nad ostatnią książką profesora Mirosława Matyi. 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem