Wydanie nr: 4 (189) LIPIEC 2020
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

Teraz nadeszła epoka nauki, wiedzy i technologii...

…nasza współczesność charakteryzuje się niezwykłym rozwojem nauki i tworzeniem nieznanych wcześniej technologii we wszystkich obszarach życia. W tym kontekście stały rozwój wyższych uczelni i stały postęp wszelkiego rodzaju badań naukowych jest koniecznością  i stanowi o sile narodów, sile gospodarki,  miejscu państw we wspólnocie światowej. Ta sytuacja szczególnie na pierwszym planie stawia naukowców, badaczy i ich liderów – rektorów wyższych uczelni. Kadra rektorska polskich wyższych uczelni należy do ścisłej czołówki europejskiej, a kierowane przez nich uczelnie z roku na rok zwiększają swój prestiż w kraju i zagranicą. Polskie wyższe uczelnie, dzięki uzyskiwanym wynikom badań podstawowych, dzięki wysokiemu poziomowi kształcenia akademickiego, już stanowią Polską Markę.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego od początku działalności poświęca wiele uwagi wszelkim zjawiskom w obszarze nauki, podejmuje działania zmierzające do promowania nauki i tworzenia nowych pokoleń naukowców, także nagłaśnia sukcesy naukowe wyższych uczelni oraz popularyzuje wyższe uczelnie w licznych dostępnych środowiskach. Coraz szerzej też nasze Towarzystwo współpracuje z wyższymi uczelniami i młodzieżą akademicką z tych uczelni, głównie w zakresie umacniania wśród młodzieży ideałów pracy organicznej i postaw pozytywistycznych. Współpraca naszego Towarzystwa jest szczerze witana we wszystkich wyższych uczelniach, a niektóre z nich przyjęły jako swego patrona historyczną postać Hipolita Cegielskiego.

Już wkrótce rozpoczyna się nowy rok akademicki. W wielu wyższych uczelniach rozpocznie się pod władzą wybranych - przez Kolegia Elektorów – nowych rektorów na nową kadencję. Wyprzedzając bieg wydarzeń wszystkim nowo wybranym Magnificencjom – Rektorom Uniwersytetów, Politechnik, Wyższych Szkół Państwowych, serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy wielu sukcesów zarówno w pracy organizatorskiej – kierowaniu funkcjonalnością i rozwojem ich uczelni -  jak i sukcesów w pracy naukowej, życzymy Magnificencjom dźwignięcia nauki polskiej na wyższy poziom, dalszego umocnienia jej naukowego prestiżu w globalnym wyścigu naukowym XXI wieku.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, cała społeczność wielkopolskich pozytywistów zgromadzonych w naszym Towarzystwie nadal z wielką uwagą wspierać i promować  będzie polską nauk oraz wszystkie, głownie  wielkopolskie Uczelnie.

Zapraszamy Ich Magnificencje
i wszystkie Uczelnie do kontaktów i współpracy z naszym Towarzystwem.
Działajmy wspólnie dla dobra nauki polskiej!


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska - Rektorem UAM...

W poniedziałek, 29 czerwca 2020 roku, kolegium elektorów wybrało kolejnego rektora w historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po raz pierwszy została nim kobieta - prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska. Za wyborem literaturoznawczyni, polonistki, tłumaczki, a do tej pory prorektorki ds. studenckich opowiedziało się 132 spośród 210 elektorów. Kontrkandydat, fizyk prof. Ryszard Naskręcki uzyskał 76 głosów elektorów. Kadencja nowych władz rektorskich rozpocznie się 1 września. ”To jest taki moment, kiedy towarzyszy mi bardzo wiele emocji - rozpoczęła swoje wystąpienie tuż po ogłoszeniu wyniku wyborów prof. Bogumiła Kaniewska. - To ogromny zaszczyt otrzymać szansę kierowania Uniwersytetem, który ma ponad 100 lat. To jest ogromny zaszczyt służyć naszej społeczności uniwersyteckiej, ale też ogromne zobowiązanie. Zobowiązanie wobec tradycji, wobec przyszłości, ale przede wszystkim wobec Państwa: pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poza tym historycznym ciężarem chwili i poczuciem wielkiego zobowiązania czuję także bardzo wielką wdzięczność. Wdzięczność za to, że Państwo mi zaufali, że Państwo mi uwierzyli - mówiła prof. Bogumiła Kaniewska. - Chciałabym zapewnić, że jestem całkowicie świadoma tego, jakie obietnice złożyłam i zrobię wszystko, żeby nasz uniwersytet był miejscem przyjaznym, rozwijał się naukowo, żebyśmy sprostali tym wyzwaniom, które niesie ze sobą program Uczelnia Badawcza, program Uniwersytet Europejski, konieczność podniesienia naszej rangi naukowej, obietnica przystąpienia do federacji Uniwersytet Poznański, a właściwie zbudowania tej federacji, i wreszcie obietnica tego, że będę z Państwem rozmawiać, słuchać Państwa i starać się całą swoją pracą służyć Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - zapewniła wybrana rektor społeczność akademicką.

Prof. Bogumiła Kaniewska ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1988 r.; siedem lat później uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa za rozprawę pt. “Narracja pierwszoosobowa w polskiej prozie współczesnej”. Praca została wydana pod tytułem “Świat w granicach ja. O narracji pierwszoosobowej w polskiej prozie współczesnej” i zdobyła pierwszą nagrodę w ogólnopolskim Konkursie Fundacji Górskich na prace habilitacyjne i doktorskie. W 2001 roku na podstawie publikacji “Śladami Tristrama Shandy” prof. B. Kaniewska otrzymała stopień doktora habilitowanego, a w 2015 roku odebrała z rąk Prezydenta RP nominację profesorską. Tytuł profesora uzyskała na podstawie monografii “Opowiedziane. O prozie Wiesława Myśliwskiego”.

Wśród publikacji prof. B. Kaniewskiej znajdują się także książki przygotowywane poza procedurą awansową: m. in. Wiesław Myśliwski (w serii „Czytani dzisiaj”), “Henryk Sienkiewicz” (książka popularyzatorska adresowana do młodzieży), “Literatura polska XX wieku” (z prof. Anną Legeżyńską i prof. Piotrem Śliwińskim), “Teoria literatury. Skrypt dla studentów filologii polskiej (studium zaoczne)” wspólnie z prof. Anną Legeżyńską. Sześć innych monografii naukowych ukazało się pod jej redakcją. Naukowczyni współpracuje także (wchodząc w skład redakcji bądź rady naukowej) z takimi pismami naukowymi jak „Zagadnienia Rodzajów Literackich” (UŁ), „Czy/tam/czy/tu. Literatura dziecięca i jej konteksty” (UJ). Napisała ponad 100 artykułów naukowych, które ukazały w czasopismach i tomach zbiorowych w Polsce i za granicą. Pracuje w jury trzech konkursów literackich, w tym Poznańskiej Nagrody Literackiej przyznawanej od 2015 roku i fundowanej przez Miasto Poznań oraz UAM.

Prof. Bogumiła Kaniewska w pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim literaturą XX wieku, teorią przekładu a także literaturą dla dzieci. Od lat łączy działalność naukową z popularyzacją nauki, publikując recenzje i artykuły na łamach pism literackich (m.in. „Nowych Książek”). Wypromowała ponad stu magistrów i czworo doktorów.

W roku 2012 objęła stanowisko dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Funkcję tę piastowała przez jedną kadencję, do 2016 roku, kiedy to została wybrana na prorektor ds. studenckich. Jej zaangażowanie w organizację nauki przełożyło się na kilka spektakularnych sukcesów takich jak zdobycie i realizacja projektu POKL “Dostosowanie modelu kształcenia studentów filologii polskiej do wyzwań współczesnego rynku pracy” – w latach 2009-2012 odpowiadała w tym 15-milionowym grancie za modernizację procesu dydaktycznego - czy udział w międzynarodowym projekcie E-LOCAL współtworzonym przez uczelnie z Belgii, Finlandii, Portugalii i Węgier, a koordynowanym przez Uniwersytet w Bolonii, wreszcie zdobycie przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej kategorii A+. Z myślą o zwiększeniu swoich kompetencji zarządczych podjęła studia MBA z zakresu zarządzania szkołą wyższą. W latach 1998-2014 kierowała także lub współkierowała projektami Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej. Nadzorowała także – w ramach udziału w konsorcjum EPICUR – przygotowanie wniosku, który zaowocował przyznaniem UAM statusu Uniwersytetu Europejskiego w pierwszym, pilotażowym programie Komisji Europejskiej."

Prof. Bogumiła Kaniewska bierze udział w pracach towarzystw naukowych i rad wydawniczych. Od 1994 roku jest członkiem Poznańskiego Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Działa także w Komitecie Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, w którym w latach 2007-2010 była przewodniczącą Komisji Edukacji, a w latach 2011-2014 zastępcą przewodniczącego KNoL. Pełniła także funkcje eksperckie z ramienia Komisji – m.in. w zakresie ewaluacji czasopism naukowych oraz oceny studiów nauczycielskich. Odbyła wiele stażów, wizyt studyjnych, wzięła udział w rozmaitych konferencjach, zarówno naukowych, jak dydaktycznych i związanych z zarządzaniem; wygłosiła wykłady w zagranicznych ośrodkach (m.in. w Belgradzie, Bolonii, Brnie, Londynie, Lund, Manili, Sarajewie czy Zhaoqing). Zainicjowała na uczelni takie projekty, jak program wsparcia psychologicznego dla studentów, a także akcje: "Widzialna Ręka UAM" i "Obiady dla Seniora" podczas pandemii. Bierze aktywny udział w projekcie "Gdy Nauka jest Kobietą". (Źródło: Portal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, foto – Maciej Nowaczyk ).


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem