Wydanie nr: 3 (175) CZERWIEC 2018
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

Politechnika Poznańska - uczelnia nowej epoki...

Wywiad z Rektorem Politechniki Poznańskiej, Panem prof. dr. hab. inż. Tomaszem Łodygowskim dla Europejskiego Magazynu Internetowego „Euro_Partner” to wydarzenie inicjujące przez naszą redakcję cyklu takich wywiadów prasowych, z rektorami poznańskich uniwersytetów, mający na celu promowanie poznańskich uczelni, poznańskich naukowców i ich osiągnięć, którymi wzbogacają naukę polską i naukę światową. Jesteśmy przekonani, że rektorzy poznańskich uniwersytetów przyjmą nasze zaproszenia do udzielenia nam wypowiedzi tak, jak uczynił to Rektor Politechniki Poznańskiej.  Oto zapis rozmowy z Panem prof. dr hab. inż. Tomaszem Łodygowskim.

Redakcja:
Panie Rektorze, jest Pan już drugą kadencję kierownikiem Politechniki Poznańskiej. Uczelnia ta, współcześnie zaliczana do elity europejskich uczelni technicznych, ma długą historię, sięgającą roku 1919. Można, więc mówić o stuletniej tradycji. Jak wiemy, w tym czasie stu lat, Politechnika Poznańska formowała się od bycia Państwową Wyższą Szkołą Budowy Maszyn w roku 1919, do stania się Politechniką w roku 1937, aby w roku 1945 stać się ponownie Szkołą Inżynierską i aby wreszcie w roku 1955 otrzymać nazwę Politechnika Poznańska. Jak Pana zdaniem uczelnia ta, w okresie stu lat, pod różnymi nazwami i w różnym kształcie naukowym i edukacyjnym wpłynęła na kulturę techniczną i postęp technologiczny zarówno w Poznaniu, jak i szerzej w całym kraju. Wszak jej absolwenci, inżynierowie zasilali wszystkie regiony i przemysł w całej Polsce?

JM Rektor Tomasz Łodygowski:
Jesteśmy dumni ze stuletniej tradycji wyższego szkolnictwa technicznego w Poznaniu i Wielkopolsce. Najbliższy rok akademicki rozpoczynamy jako właśnie setny w naszej tradycji. Ten czas powstania początkowo Wyższej Szkoły Budowy Maszyn był bardzo szczególny, tak samo zresztą jak i okoliczności powstania Szkoły. To światła decyzja Powstańców Wielkopolskich powołała do życia naszą instytucję. Pewnie jedną z przyczyn było również to, że właśnie tutaj w Poznaniu istniał już od ponad sześćdziesięciu lat przemysł maszynowy powołany do życia dzięki inicjatywie Hipolita Cegielskiego.

Uczelnia musiała zbudować się od zera. Na początku było zaledwie kilku zdolnych inżynierów – praktyków, a na potencjał naukowy trzeba było sobie zapracować. Rola uczelni jako kuźni kadr, zresztą coraz bardziej niezbędnych do rozwoju gospodarczego jest nie do przecenienia. W końcu, w ciągu swego istnienia, Uczelnię opuściło ponad 117 tys absolwentów, z czego zaledwie trochę ponad siedmiuset przed II wojną światową. Przemysł regionu i całej Polski nasycony jest naszymi absolwentami. Wielu z nich odgrywa dziś bardzo ważne role w życiu gospodarczym i społecznym naszej Ojczyzny. Wielu swoimi kompetencjami zasiliło środowiska inżynierskie całego świata. Jesteśmy dumni z losu naszych absolwentów i cieszymy się z użyteczności pracy, którą wykonują dla dobra innych.

Redakcja: Przejdźmy teraz do współczesności. Politechnika Poznańska jest dzisiaj poważnym agregatem naukowym i edukacyjnym, zatrudniającym ponad tysiąc naukowców i nauczycieli akademickich, na 25 kierunkach kształcącym bez mała 20 tysięcy studentów, przyszłych inżynierów i wzbogacającym cywilizację techniczną w kraju i w Europie, o czym świadczy jej uczestnictwo w Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research - CESAER – organizacji skupiającej najlepsze politechniki i uniwersytety techniczne na naszym kontynencie. Jak zdaniem Pana Rektora, współczesna Politechnika Poznańska, każdego roku zasilająca kadrami gospodarkę i naukę, może i powinna zmieniać techniczne „oblicze” Polski i  jej otoczenia?

JM Rektor Tomasz Łodygowski:
To prawda, że współcześnie na Uczelni studiuje blisko 20 tys. studentów, z czego ok. 75 procent na studiach stacjonarnych. Prowadzimy studia na 30 kierunkach, w tym na kilkunastu w języku angielskim. Jesteśmy w gronie elitarnych uczelni technicznych Europy i zbudowaliśmy relacje międzynarodowe z grubo ponad dwustoma partnerami na całym świecie. Nawiązując do Pańskiego pytania, chcąc wpływać na zmiany gospodarcze, ważne są nasze relacje z otoczeniem przemysłowym i społecznym. W sposób naturalny jesteśmy dostarczycielem kadr, dobrze przygotowanych do podjęcia pracy w gospodarce. Mówiąc, że dobrze przygotowanym mam świadomość ograniczenia w dziedzinie umiejętności praktycznych, ale na myśli przygotowanie dające szansę, by absolwenci łatwo i szybko uczyli się tego co jest im aktualnie potrzebne.

W szybko zmieniającej się rzeczywistości inżynierskiej, najważniejszą cechą jest uczyć się nowości i z łatwością poszerzać umiejętności praktyczne. Tak przygotowani absolwenci są moim zdaniem najlepszym gwarantem postępu. Prowadzimy też z kilkoma partnerami przemysłowymi tzw. studia o charakterze praktycznym w czasie, których równolegle z kształceniem akademickim odbywa się kształcenie praktyczne, głównie spoczywające na barkach partnera gospodarczego. Przy bardzo odpowiedzialnych partnerach przemysłowych, a z takimi właśnie prowadzimy te studia, efekt końcowy jest zaskakująco pozytywny. Jakie mogą być perspektywy innowacyjnych zmian w naszego gospodarce, można się z łatwością przekonać obserwując działalność studenckich kół naukowych. Z osiągnięć tych studentów jesteśmy dumni i możemy twierdzić, że mamy bardzo zdolną młodzież. Jedyna trudność spoczywająca na nas, jako edukatorach polega na dotarciu i obudzeniu ich kreatywności. Jeśli to potrafimy, pozytywne efekty ich aktywności są nadzwyczajne.

Redakcja:
Jak wynika z dostępnych informacji, kierowana przez Pana Rektora uczelnia systematycznie rozbudowuje swoją ofertę edukacyjną, tworzone są atrakcyjne, nowe kierunki nauczania i jest to proces ciągły i perspektywiczny. Jakie aspiracje ma środowisko naukowe Politechniki Poznańskiej, aby ją unowocześniać i rozbudowywać, tworzyć naukę, a jakie aspiracje ma młodzież przychodzącą do Politechniki Poznańskiej po wiedzę.  Czy prowadzone są badania w tym celu, aby kierownictwo uczelni na bieżąco odczytywało i mogło realizować te powiązane ze sobą aspiracje naukowców i uczniów?

JM Rektor Tomasz Łodygowski:
W ostatnich latach bardzo intensywnie rozbudowaliśmy bazę lokalową Uczelni. Ona jest podstawą by myśleć o kolejnych fazach rozwoju naukowego i edukacyjnego. To prawda, że oprócz znanych klasycznych kierunków inżynierskich, powołujemy do życia też nowe kierunki, nie tyle dyktowane chęcią pozyskania nowych kandydatów na studia, co raczej potrzebami nowoczesności. Są wśród nich kierunki interdyscyplinarne podejmowane wspólnie z innymi uczelniami miasta (UAM, UM). Przy powoływaniu nowych kierunków często wspomagamy się kompetencjami profesury z bratnich uczelni Poznania, a jak tego wymaga sytuacja i z innych miast.

Wśród tych najnowszych kierunków jest Lotnictwo i Kosmonautyka, Bioinformatyka, Inżynieria Biomedyczna czy Technologia Farmaceutyczna. Układając programy tych klasycznych kierunków inżynierskich i tych najnowszych staramy się łączyć i dopełniać kompetencje naukowe z możliwościami zaangażowania studentów, zwłaszcza poziomu magisterskiego. Udział studentów w pracach naukowych nie zawsze jest łatwy do zrealizowania, zwłaszcza gdy ma się do czynienia z kształceniem masowym. Ale na raczej elitarnych kierunkach (czyt.: nie tak licznych) zaangażowanie studentów w prace naukowe mistrzów jest realne i z powodzeniem podejmowane. 

Redakcja:
Na zakończenie, Panie Rektorze, sprawa delikatna. Nowoczesna nuka i nowoczesna edukacja akademicka musi być zasilana finansowo i to na wysokim poziomie. Teraz już nawet laicy wiedzą, że bez nakładów na badania i bez inwestowania we wdrożenie nowych technologii i technik, nie będzie ani rozwoju, ani dobrobytu, ani kultury. Nawet laicy wiedzą, że każda złotówka, każdy dolar i każde euro przeznaczone na naukę to, co najmniej 10 jeśli nie więcej złotych zysku z gospodarki i reszty obszarów życia. Jak z problemem finansowania radzi sobie Politechnika Poznańska, jakie ma rzeczywiste potrzeby dla rozwoju, na poszerzanie wymiany zagranicznej naukowców i studentów, na dłuższe staże, na grupowe pobyty studyjne, nawet na absolwowanie przez studentów Politechniki Poznańskiej uzupełniających studiów w renomowanych uczelniach technicznych świata?

JM Rektor Tomasz Łodygowski: Chciałoby się przyklasnąć, że wypowiedziane przez Pana tezy są nie tylko znanymi sloganami, ale obiektywną prawdą, w którą niestety nie wszyscy wierzą. Jeśli się tylko pobieżnie rzuci okiem na załącznik 28 ustawy budżetowej i stwierdzi się, że na naukę przeznacza się zaledwie ułamek procenta naszego PKB to widać, że niestety nie wierzy się w przedstawianą tezę, choć niejednokrotnie, zwłaszcza w krajach wyżej rozwiniętych niż nasz, udowodniono tę prawdę.

Warto przy tym zaznaczyć, że w stawianych nam nieraz za wzór innowacji i organizacji nauki i edukacji  krajach skandynawskich ta prawda o roli nauki i edukacji od lat znajduje praktyczne zastosowanie. We wszystkich tych krajach na naukę przeznacza się od 3,5-5 procent rocznie od ok. 50 lat i niezależnie na edukację drugie tyle. Nie ma więc co dziwić się, że produkty tych krajów znane są na całym świecie, a poziom rozwiązań innowacyjnych i patentów znacznie przekracza nasze osiągniecia. Czy my jesteśmy gorsi, słabsi,…? Nie! My po prostu nie do końca realizujemy prawdy, do których już dawno doszli nasi światli protoplaści A. Frycz-Modrzewski czy J. Zamoyski twierdzili, że „Takie będą Rzeczpospolite jak ich młodzieży chowanie”. To takie proste, a dla niektórych takie trudne do zrozumienia. To prawda, że ludzie z trudem pojmują, że nie pojmują.

Koniec tych dywagacji. Zmierzam do odpowiedzi na Pańskie pytanie. I tutaj jesteśmy beneficjentami programów europejskich. W sprawie wymiany studentów myślę o programie Erasmus+, który ułatwia nam wysłanie ok. 200 studentów rocznie do uczelni partnerskich i przyjęciu na ten czas u nas podobnej grupy. W sprawie wymiany naukowców, dostępnych źródeł finansowania jest znacznie więcej. To są międzynarodowe fundacje, ale także współpraca w ramach konsorcyjnych międzynarodowych projektów badawczych. W końcu są uznane kompetencje kadry, którą zachęca się do współpracy w zespołach badawczych innych krajów.

Wszystko to tworzy bazę dającą szansę na budowę dobrych relacji między naukowcami. Doświadczamy tego wielokrotnie, że nasze środowisko z łatwością nawiązuje dobre relacje, nawet przyjaźnie – bo nauka łączy narody. To właśnie my budujemy pierwsi międzynarodowe przyjaźnie i porozumienie i chcielibyśmy by w ślad za naszym środowiskiem naukowym z równą skutecznością szli politycy, którym niekiedy nie idzie ani łatwo i skutecznie.  Również dla tych relacji proponujemy sporo naukowych kierunków prowadzonych w całości w języku angielskim. Robimy to głównie z myślą o naszych studentach, którzy mogą w trakcie swojej edukacji spotkać i zrozumieć przyjaciół z innych stron świata. Również  dlatego, że podejmą w przyszłości prace w firmach międzynarodowych i właśnie od nich będzie się wymagało by z łatwością porozumiewali się z partnerami z całego świata.

Redakcja: Panie Rektorze, bardzo dziękujemy Panu za udzielone wypowiedzi. Jesteśmy przekonani o tym, że im więcej, częściej i w sposób bardziej otwarty będziemy mówić i pisać o nauce, jej potrzebach i aspiracjach, możliwościach i braku tych możliwości, tym bardziej przyczyniać się będziemy to tworzenia się nowej cywilizacji i kultury w Polsce i na świecie.


Z Jego Magnificencją
Rektorem Politechnik Poznańskiej
Prof. dr hab. inż. Tomaszem Łodygowskim
Rozmawiał Jerzy A. Gołębiewski.


 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


30-lecie Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (ICHB PAN) to jedna z czołowych polskich placówek naukowo-badawczych, w której prowadzone są unikatowe, inter-dyscyplinarne badania w obszarze chemii, biologii i informatyki. Korzenie ICHB PAN sięgają roku 1969, kiedy to w Poznaniu utworzony został Zakład Stereochemii Produktów Naturalnych (ZSPN) Instytutu Chemii Organicznej PAN. Jego kierownikiem został prof. Maciej Wiewiórowski.

Początkowo badania nowej jednostki koncentrowały się wokół alkaloidów. Wkrótce jednak – w 1971 r. – prof. Wiewiórowski podjął przełomową dla dalszych losów swojego zespołu decyzję o gruntownej zmianie tematyki badawczej. Postanowił zająć się chemią i biochemią kwasów nu-kleinowych i ich komponentów. Zakład stał się niebawem liczącym się na świecie ośrodkiem badań w tym obszarze. Zalążkiem jego kadry naukowej była grupa uczniów prof. Wiewiórow-skiego, stanowiąca przez lata trzon grona profesorskiego placówki.

W 1974 r. ZSPN IChO PAN przeniósł się do nowej siedziby przy ul. Noskowskiego, w 1980 r. przekształcony został w samodzielny Zakład Chemii Bioorganicznej PAN, a w 1988 r. uzyskał status instytutu PAN.

Prof. Wiewiórowski przeszedł wówczas na emeryturę, a pierwszym dyrektorem ICHB PAN zo-stał prof. Andrzej B. Legocki. Instytut zatrudniał wówczas 122 osoby, w tym 54 naukowców działających w 9 pracowniach naukowych.

W roku 1992 ICHB PAN zyskał nowy kompleks budynków obejmujący nowoczesne przestrzenie laboratoryjne i Poznański Ośrodek Nauki. W roku 1993 w Instytucie powstało Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), kierowane przez prof. Jana Węglarza

W 1993 r. Instytut uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w zakresie chemii i biochemii, a kilka miesięcy później uruchomiono Środowiskowe Studium Doktoranckie ICHB PAN.

W 2003 r. prof. Andrzej B. Legocki, ówczesny dyrektor Instytutu, został powołany na funkcję prezesa PAN. Jego następcą został prof. Wojciech T. Markiewicz, a od 2011 r. do chwili obecnej funkcję tę pełni prof. Marek Figlerowicz.

Od ok. 2015 r. w Instytucie zachodzi zmiana pokoleniowa, czego efektem jest m.in. powołanie wielu nowych zespołów młodych liderów. Obecnie działa w nim 31 zakładów naukowych, wspieranych przez 9 pracowni specjalistycznych. Zatrudnionych jest ok. 570 osób, w tym ok. 170 pracowników naukowych i naukowo-technicznych oraz ok. 290 pracowników PCSS, (które od roku 2015 dysponuje nową siedzibą – Centrum Badawczym Polskiego Internetu Optycznego). Studium Doktoranckie ICHB PAN liczy ponad 100 słuchaczy.

Osiągnięcia naukowe i badawczo-rozwojowe ICHB PAN są zauważane i doceniane w kraju i na świecie. W 2014 r. (w konsorcjum z Wydziałem Biologii UAM) uzyskał on prestiżowy status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). W latach 2014–2017 legitymował się kategorią A, a od roku 2018 najwyższą kategorią A+ jednostek naukowych. W 2016 r. Komisja Europejska przyznała mu logo „HR Excellence in Research”. ICHB PAN stworzył i koordynuje pracami aż 3 spośród 53 przedsięwzięć z Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Jest także krajowym liderem w pozyskiwaniu funduszy UE, za co m.in. trzykrotnie przyznano mu nagrodę „Kryształowej Brukselki”. Wśród wyróżnień dla naukowców Instytutu warto wspomnieć trzy Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zwane „polskimi Noblami” (prof. Jan Węglarz, prof. Mariusz Jaskólski, prof. Włodzimierz J. Krzyżosiak).

Instytut prowadzi szeroką współpracę krajową i zagraniczną, wynikiem, której jest m.in. utwo-rzone z Politechniką Poznańską w 2007 r. Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki. W roku 2016 uzyskało ono finansowanie dla projektu Genomiczna Mapa Polski w wysokości ok. 100 mln zł, celem, którego jest utworzenie genetycznego wzorca mieszkańców Polski. Współ-praca ICHB PAN z UAM to „Poznańskie Konsorcjum RNA” (status KNOW) i „Poznańskie Cen-trum Archeogenomiki”, realizujące interdyscyplinarne badania dotyczące państwa Piastów. Warty odnotowania jest także udział w europejskim projekcie EU-OPENSCREEN, w ramach, którego w Instytucie tworzone jest Centrum Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowych.

Wieloma osiągnięciami może poszczycić się także PCSS. Moc działających w nim superkomputerów klasyfikuje je od lat w pierwszej trójce najsilniejszych polskich ośrodków obliczeniowych. Co więcej, komputery PCSS nie tylko wielokrotnie znalazły się na światowej liście Top500, ale plasowały się w tym rankingu w pierwszej setce maszyn o największej mocy obliczeniowej. Ponadto PCSS stworzył i jest właścicielem oraz operatorem szerokopasmowej sieci PIONIER łączącej ośrodki akademickie Polski i zapewniającej połączenie z Europą i światem. Corocznie PCSS realizuje wielomilionowe projekty we współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi.

ICHB PAN można niewątpliwie uznać za jeden z najważniejszych polskich ośrodków nauko-wych, łączący w unikatowy sposób badania w obszarze nauk przyrodniczych z informatyką. Celem strategicznym Instytutu jest taki wzrost, jakości badań, który postawi go w gronie liczących się jednostek europejskich. Jego intensywny rozwój w ostatnich latach i osiągane sukcesy wskazują, że te ambitne zamierzenia są całkiem realne.

Dr Urszula Skrzypczak
Dr hab. Michał Sobkowski
Prof. dr hab. Marek Figlerowicz

 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


IV Międzynarodowym Spotkaniu Rektorów w Salamance...

Ponad 600 rektorów i nauczycieli akademickich z 26 krajów całego świata, polityków, przedsiębiorców oraz przedstawicieli międzynarodowych instytucji weźmie udział w IV Międzynarodowym Spotkaniu Rektorów „Universia” , które odbyło się w dniach 21-22 maja br. w hiszpańskiej Salamance. Podczas dyskusji panelowych poruszone były trzy główne tematy: Nauczanie i uczenie się w świecie cyfrowym; Badania naukowe: paradygmat pod nadzorem?; Wkład uczelni wyższych w rozwój społeczny. W tych dniach Uniwersytet w Salamance  świętował 800-lecie swojego istnienia pod hasłem Uniwersytet, Społeczeństwo i Przyszłość.

- To wyjątkowe spotkanie. W jednym miejscu przedstawiciele najbardziej prestiżowych ośrodków akademickich świata próbowali wspólnie odpowiedzieć na zasadnicze pytania i wyzwania stojące przed uczelniami w XXI wieku. 4 lata temu, podczas ostatniego spotkania w Rio de Janeiro przyjęto Kartę Uniwersytecką Rio 2014. Teraz była okazja, aby o tym przy-pomnieć.

Dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza udział w programie Santander Universidades to ogromne korzyści - możliwość współdziałania z uczelniami z całego świata i wsparcie w realizacji projektów internacjonalizacji i cyfryzacji. Dla studentów natomiast to niepowtarzalna szansa udziału w projektach badawczych i rozwojowych w najlepszych ośrodkach zagranicznych.
 
W maju ubiegłego roku Uniwersytet im. Adama Mickiewicza otrzymał w ramach programu Santander Universidades środki finansowe na stypendia dla studentów i doktorantów, którzy wyróżniają się aktywnością na rzecz Uniwersytetu, bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz wybitnymi osiągnięciami naukowymi. 47. stypendystów Programu (16 doktorantów i 31 studentów) przeznacza stypendia na pokrycie kosztów związanych z ich rozwojem osobistym, naukowym i badawczym.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest zaangażowany w realizację tzw. trzeciej misji uczelni. A to oznacza nie tylko rozwijanie szeroko rozumianych relacji z otoczeniem gospo-darczym, ale także reagowanie na współczesne problemy cywilizacyjne, kulturowe i etyczne. Takich inicjatyw Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ma wiele, choćby realizując projekty z ministerialnego programu DIALOG, który służy promocji innowacji społecznych i nauki odpowiedzialnej społecznie. W ten sposób Uniwersytet im. Adama Mickiewicza tworzy platformę współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W Salamance o takich działaniach rozmawial z innymi rektorami - Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki.

Zaangażowanie Santander Universidades w organizację Międzynarodowego Spotkania Rektorów w 2018 r. odzwierciedliło wkład Banco Santander w rozwój szkolnictwa wyższego, uczelni oraz studentów. Spotkanie w Salamance dało nową możliwość zacieśnienia współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz uhonorowania osiągnięć środowiska akademickiego. Było również dobrą okazją do wypracowania wspólnych działań w odpowiedzi na wyzwania stojące przed uczelniami – powiedział Dyrektor programu Santander Universidades, Matías Rodríguez Inciarte.

W Polsce Santander Universidades funkcjonuje od 2011 roku i jest prowadzony przez Bank Zachodni. Jako unikalny program wsparcia szkolnictwa wyższego daje szerokie możliwości wymiany doświadczeń międzynarodowych w sieci zrzeszonych ponad 1000 uczelni na całym świecie, w tym ponad 50 z Polski.  Santander Universidades to program, który realizuje kluczową ideę wspierającą rozwój współczesnego świata: ścisłą współpracę nauki i biznesu.

IV Międzynarodowe Spotkanie Rektorów w Salamance było wyjątkową szansą dla przedsta-wicieli najwyższych władz polskich uczelni do nawiązania nowych i umocnienia istnieją-cych relacji z wiodącymi uczelniami z wielu krajów, które wpłyną na długofalową współpracę i umiędzynarodowienie polskiego środowiska akademickiego – powiedział Arkadiusz Przybył, Przewodniczący Forum Santander Universidades i Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK.

Dyskusje jakie były prowadzone podczas IV Międzynarodowego Spotkania Rektorów „Universia” będzie można śledzić w mediach społecznościowych lub na oficjalnej stronie poświęconej wydarzeniu -www.universiasalamanca2018.com.

W ramach podsumowania wydarzenia zostanie opublikowany „List z Salamanki”, zawierają-cy główne wnioski i propozycje działań w dążeniu do stworzenia uniwersytetu przyszłości oraz realizacji misji uczelni wyższych, tj. wsparcia postępu i rozwoju społecznego.(Źródło: UAM) 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem