Wydanie nr: 3 (188) MAJ 2020
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

WCZT - synergia nauki i innowacyjnej gospodarki...

Misja wiedzy, to de facto nowa rola wiedzy, nie tylko tej typowo akademickiej, teoretycznej, ale właśnie i przede wszystkim tej, która prowadzi do wdrożenia w praktyce. Gospodarka oparta na wiedzy – to wiedza przekuta na innowacje i nowoczesne technologie. Nowy jej wymiar to znaczy również multidyscyplinarny charakter nowych pomysłów na rozwój nowoczesnych technologii. Podstawą kompleksowego modelu transferu wiedzy, wygenerowanego i realizowanego w Poznaniu było utworzenie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT), w ramach projektu inwestycyjnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

WCZT jako konsorcjum 5 poznańskich uczelni publicznych: Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (koordynator), Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego, 4 instytutów PAN: Chemii Bioorganicznej, Genetyki Roślin, Genetyki Człowieka, Fizyki Molekularnej i 1 instytutu badawczego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich oraz Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) swoją działalność operacyjną rozpoczęło dnia1grudnia 2015 roku jako multidyscyplinarny ośrodek naukowo-technologiczny o wysokiej randze międzynarodowej a także jako centrum badawczo-rozwojowe dla firm innowacyjnych. Na podstawie umowy konsorcyjnej utworzono Komitet Koordynacyjny i Międzynarodowy Komitet Doradczy WCZT. Misją Centrum jest realizacja dużych projektów naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych zdefiniowanych w Krajowym Programie Badań i Programach Operacyjnych oraz w Programach Ramowych UE, a także realizacja programów strategicznych koordynowanych przez NCBiR.

Istotą multidyscyplinarnych działań tego ośrodka jest opracowanie oryginalnych dróg selektywnych syntez wysokoprzetworzonych chemikaliów, biochemikaliów i agrochemikaliów (tzw. fine chemicals), a także nowej generacji bio- i nanomateriałów oraz ich prekursorów, scharakteryzowanie ich właściwości fizykochemicznych, a następnie opracowanie zaawansowanych technologii i biotechnologii ich wytwarzania z przeznaczeniem dla optoelektroniki, medycyny, farmacji, rolnictwa, ceramiki oraz wielu dziedzin przemysłu hi-tech.
 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem badań jest również stworzenie podstaw technologicznych dla szeregu zastosowań chemii bioorganicznej i biotechnologii w szeroko pojętej ochronie zdrowia (tj. molekularnej i komórkowej terapii i diagnostyce medycznej), a także dla zastosowań agrotechnicznych i w przemyśle spożywczym (testy DNA w uprawie roślin i hodowli zwierząt, do żywności i pasz, biodegradowalne opakowania, itp.).

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii zlokalizowane jest w Poznaniu na Kampusie UAM na Morasku. Inwestycja dotyczyła budowy i wyposażenia czterech budynków: Centrum Biotechnologii (A) wraz ze Szklarnią (A1) i Zwierzętarnią (A2), Centrum Technologii Chemicznych i Nanotechnologii (B) wraz z Halą Technologiczną oraz Centrum Badań Materiałowych z Regionalnym Laboratorium Unikatowej Aparatury (C). Centra te są połączone Zapleczem Naukowo-Technicznym (D) zapewniającym sprawną logistykę.

 

 

 W ramach WCZT funkcjonuje Centrum Technologii Chemicznych oraz Nanotechnologii, które oferuje partnerom naukowym i przemysłowym dostęp do specjalistycznej infrastruktury i aparatury przeznaczonej do prowadzenia badań optymalizacyjnych, syntezy nowych związków  o określonych właściwościach oraz do badań przebiegu reakcji chemicznych. Integralną częścią są hale i aparatura technologiczna pozwalające na prowadzenie lekkiej syntezy chemicznej i procesów przetwórstwa materiałów polimerowych lub kompozytowych w skali pół-technicznej oraz symulowanie procesów przemysłowych.

Centrum Biotechnologii
jest w pełni zintegrowaną częścią WCZT, która pozwala na prowadzenie interdyscyplinarnych badań i usług w obszarze biologii stosowanej. Podzielone jest na następujące bloki: Biotechnologii Roślin (z laboratoriami kultur in vitro, fitotronami oraz szklarnią), Biotechnologii Przemysłowej (z laboratoriami bakteriologicznymi, fermentacyjnymi, technik separacji, analitycznymi) i Biotechnologii Medycznej (z laboratoriami biologii molekularnej, hodowli komórek i tkanek zwierzęcych, cytometrii, strefami czystymi typu clean-room, bankiem materiału biologicznego oraz zwierzętarnią). Zwierzętarnia jako jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce stwarza możliwości prowadzenia badań in vivo oraz in vitro w zakresie szerokiego spektrum nauk biomedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem farmakologii, toksykologii i patofizjologii. Pozwala na utrzymanie zwierząt w standardzie SPF (Specific Patogen Free) i jest przystosowana do hodowli małych zwierząt (myszy, szczurów, królików).

Zaplecze aparaturowe dysponuje najnowocześniejszą aparaturą pomiarową do analizy i charakterystyki uzyskanych nowych materiałów, chemikaliów i biokomponentów oraz specjalistycznym wyposażeniem laboratoryjnym (najważniejsze pracownie: Mikroskopii, Badań Nanomechanicznych, Nanotechnologiczna (Clean Room), NMR, Analizy Termicznej, Spektrometrii Mas, Analizy Powierzchni, Dyfrakcji Rentgenowskiej). Podstawowym zadaniem jest wspomaganie uczonych realizujących projekty z zakresu badań podstawowych jak i projekty B+R związane z opracowaniem zaawansowanych technologii umożliwiające naukowcom oraz przedsiębiorcom prowadzenie innowacyjnych projektów na wysokim poziomie zaawansowania. Poszczególne pracownie wyposażone są w najnowocześniejszy i najbardziej zaawansowany sprzęt analityczny umożliwiający wykonywanie kompleksowych badań.

Centrum stawia na badania innowacyjne i ścisłą współpracę z gospodarką. Jako multidyscyplinarny ośrodek zajmujący się badaniami, rozwojem i innowacjami (B+R+I) nieustannie poszukuje nisz rynkowych, aby odgrywać kluczową rolę w budowaniu przewagi rynkowej regionu i rozwijaniu gospodarki opartej na wiedzy. Jako naukowy partner dla biznesu opartego na innowacjach stanowi istotne ogniwo pomiędzy badaniami podstawowymi i aplikacyjnymi, ale równocześnie ukierunkowane jest na wdrażanie opracowanych rozwiązań. Zlokalizowana na uniwersyteckim Kampusie infrastruktura jest do dyspozycji zarówno międzynarodowego środowiska naukowego jak i małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Zaproponowany model zapewnia właściwą relację Nauka – Badania podstawowe (w uczelniach i instytutach PAN) – Badania stosowane i rozwojowe (w instytutach badawczych i WCZT) – Innowacje (Biznes), (WCZT i PPNT) poprzez wytworzenie wszystkich elementów niezbędnych dla efektywnego transferu wiedzy do praktyki gospodarczej. Dowodem na realizacje praktyki innowacyjnej jest dwukrotne wyróżnienie WCZT (w latach 2016 i 2017) tytułem „EuroSymbolu Synergii Nauki i Biznesu”. Takie modelowe rozwiązanie relacji Nauka – Innowacje (Biznes) stanowi olbrzymią szanse na zatrzymanie w kraju i w Poznaniu najwybitniejszych przedstawicieli młodej generacji realizujących swoje wielki ambicje – zarówno w nauce, jak i w biznesie hi-tech. Tak zaprojektowana „nauka przyszłości” pozwala realizować swoją misję na światowym poziomie w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki i technologii z dziedzin kluczowych dla wspierania zrównoważonego rozwoju regionu i kraju.

Ważnym elementem w kreowaniu poznańskiego modelu transferu i komercjalizacji wiedzy są poznańskie wielowiekowe tradycje prywatnej przedsiębiorczości i rzemiosła, a także prawie 100-letnia działalność Międzynarodowych Targów Poznańskich, które w różnych politycznie okresach stanowiły autentyczne światowe forum międzynarodowej wymiany handlowej i zapoznawania się z europejskim modelem relacji nauka – innowacje – biznes

 

 

 


Kontakt:

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii
Prof. dr hab. Bogdan Marciniec                                            
Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego WCZTUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Centrum Zaawansowanych Technologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań
tel.: (+48) 61 829 1988, (+
48) 61 829 1990
e-mail: czt@amu.edu.pl     

 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem