Wydanie nr: 4 (176) SIERPIEŃ 2018
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – nowa jakość…

Wywiad z JM Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Panem prof. dr hab. Maciejem Żukowskim dla Europejskiego Magazynu Internetowego „EuroPartner” to wydarzenie będące kontynuacją naszego cyklu „Nauka Wielkopolska”. Prezentując potencjał oraz możliwości naukowe i edukacyjne poznańskich wyższych uczelni, w tym cyklu publikujemy rozmowy z rektorami uniwersytetów. W poprzednim wydaniu Europejskiego Magazynu Internetowego „EuroPartner” opublikowaliśmy wywiad z JM Rektorem Politechniki Poznańskiej – Panem prof. dr hab. inż. Tomaszem Łodygowskim. Teraz na podobne pytania odpowiada nam JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – Pan prof. dr hab. Maciej Żukowski. Oto zapis wypowiedzi Pana Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego:

Redakcja: Panie Rektorze,
jest Pan kierownikiem Uczelni, która kontynuuje  szkolnictwo ekonomiczne i nauki ekonomiczne, zainicjowane tu w Poznaniu w roku 1926. Ta tradycja pozwala – biorąc pod uwagę dokonany rozwój poznańskiej uczelni ekonomicznej - stwierdzić, że współczesny Uniwersytet Ekonomiczny to uczelnia znakomicie wpisująca się w środowisko uczelni ekonomicznych Europy i świata.  Jak Pana zdaniem poznańska uczelnia ekonomiczna, w okresie bez mała stu lat, pod różnymi nazwami i w różnym kształcie naukowym i edukacyjnym wpłynęła na kulturę ekonomiczną i rozwój nauk ekonomicznych zarówno w Poznaniu, jak i szerzej w całym kraju. Wszak jej absolwenci, ekonomiści różnych specjalności zasilali wszystkie regiony, w całej Polsce?

JM Rektor UEP - prof. dr hab. Maciej Żukowski :
Uczelnia została utworzona w 1926 roku z inicjatywy lokalnych przedsiębiorców jako Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to piąta nazwa Uczelni w ciągu 92 lat jej istnienia. Przez ten czas nasza Uczelnia bardzo się rozwinęła, stając się wiodącym, nie tylko w skali kraju, ośrodkiem akademickim kształcenia i badań naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych. Ale to, o co Pan pyta, się nie zmieniło. Nasi absolwenci, których w sumie jest już ponad sto tysięcy, zasilali firmy i instytucje w mieście, regionie, Polsce i świecie, zajmując bardzo często eksponowane stanowiska. Mieli znaczący udział w rozwoju gospodarczym i kształtowaniu kultury ekonomicznej. 

Redakcja: Przejdźmy teraz do współczesności. Poznański Uniwersytet Ekonomiczny jest dzisiaj poważnym agregatem naukowym i edukacyjnym, zatrudniającym kilkuset wybitnych naukowców i nauczycieli akademickich, kształcącym corocznie prawie dziesięć tysięcy studentów, wśród nich kilkuset studentów zagranicznych, przyszłych ekonomistów różnych dziedzin, przyszłych naukowców – kreatorów nowoczesnej nauki ekonomicznej. Uniwersytet Ekonomiczny jak wiemy utrzymuje liczne kontakty z zagranicznymi uczelniami ekonomicznymi a także z naukowcami z tych uczelni. Jak zdaniem Pana Rektora, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dzięki pracy twórczej uniwersyteckich naukowców oraz absolwentów wchodzących po studiach na rynek pracy, wpływa na kształtowanie się nowoczesnej gospodarki, upowszechnianie się nowego stylu zarządzania gospodarką, na szeroko rozumiany rozwój?

JM Rektor UEP - prof. dr hab. Maciej Żukowski:
Na naszą misję składają się trzy elemen-ty: kształcenie, badania naukowe i współpraca z otoczeniem. Kształcimy na wszystkich po-ziomach, od licencjatu, przez studia magisterskie do studiów doktoranckich, podyplomo-wych i MBA, obecnie w sumie około 11 tysięcy studentów rocznie. Naszą edukację cechuje oparcie na wynikach najnowszych badań, w tym zwłaszcza naszych pracowników, połączone z praktycznym nastawieniem, jesteśmy wszak uczelnią biznesową. O tym, że jakość naszych studiów jest bardzo wysoka, świadczą wyróżniające oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wyniki rankingów czy zwłaszcza to, jak świetnie nasi absolwenci radzą sobie na rynku pracy.

Pod względem wyników działalności badawczej, w tym zwłaszcza publikacji naukowych, ale także rozwoju kadr naukowych, regularnie jesteśmy klasyfikowani na pierwszym miejscu wśród polskich uczelni ekonomicznych. Tytułem przykładu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest wiodącym ośrodkiem badań naukowych w zakresie (wymieniam w kolejności alfabetycznej) ekonometrii, finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, gospodarki żywnościowej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki społecznej, statystyki i demografii, technologii informacyjnych, towaroznawstwa, zarządzania.

Trzecim elementem naszej misji są relacje z otoczeniem. To dla nas równie ważne jak edukacja i badania naukowe. Mamy poczucie współodpowiedzialności za nasze miasto, region, kraj i świat. Tutaj też kilka przykładów. Kształtujemy kulturę ekonomiczną, o którą Pan wcześniej pytał, w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, Akademii Młodego Ekonomisty czy Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej (naszego uniwersytetu trzeciego wieku). Regularnie organizujemy dyskusje i seminaria na ważne tematy społeczno-ekonomiczne – między innymi w ramach Debat Akademickich, wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. Jesteśmy dumni z tego, że jako Uczelnia położona w centrum Poznania jesteśmy regularnie miejscem ważnych dyskusji, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Mamy doskonałe relacje z biznesem, zwłaszcza w ramach Klubu Partnera UEP – firmy wspierają naszych studentów, pracowników i Uczelnią, a my zapewniamy im świetnych pracowników, doradztwo, jesteśmy łącznikiem w sieci współpracy. Nasza spółka celowa z sukcesem wdraża w przedsiębiorstwach rozwiązania oparte na wynikach badań naukowych zrealizowanych na Uczelni, oferuje usługi eksperckie, a także prowadzi badania zlecone przez przedsiębiorstwa.

Redakcja: Jak wynika z dostępnych informacji, kierowana przez Pana Rektora uczelnia sys-tematycznie rozbudowuje swoją ofertę edukacyjną, tworzone są atrakcyjne, nowe kierunki nauczania i jest to proces ciągły i perspektywiczny. Jakie aspiracje ma środowisko naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, aby uniwersytet unowocześniać i rozbudowywać, tworzyć nowoczesną naukę, a jakie aspiracje ma młodzież przychodzącą do Uniwersytetu Ekonomicznego po wiedzę.  Czy prowadzone są badania w tym celu, aby kierownictwo uczelni na bieżąco odczytywało i mogło realizować te powiązane ze sobą aspiracje naukowców i studentów?

JM Rektor UEP - prof. dr hab. Maciej Żukowski:
Tak, chociaż jesteśmy dumni z tego, co już osiągnęliśmy, mamy ciągle kolejne ambitne plany i wysokie aspiracje. Sformułowaliśmy je w zaktualizowanej w roku ubiegłym strategii Uczelni, którą wypracowaliśmy w ciągu wielu miesięcy prac i dyskusji, z udziałem całej społeczności akademickiej. Mówiąc najkrócej, chcemy być jeszcze lepszą uczelnią, jeszcze lepiej realizującą wszystkie zadania w wymienionych obszarach. Chociaż już teraz mamy bardzo rozbudowaną współpracę międzynarodową, zdecydowanie stawiamy na dalsze umiędzynarodowienie. Znowu tylko kilka przykładów. Uruchamiamy kolejne nowoczesne programy kształcenia w całości w języku angielskim, wchodzimy w kolejne międzynarodowe programy badawcze i dydaktyczne, lepiej wykorzystujemy nasze nowoczesne laboratoria badawcze, między innymi wirtualnej rzeczywistości, promujemy publikacje w najlepszych międzynarodowych czasopismach. Równamy do najlepszych w Europie i na świecie.

Te wszystkie cele zamierzamy zrealizować, pozostając Uczelnią przyjazną dla swoich pra-cowników, studentów i partnerów, a także nowocześnie zarządzaną. Mamy bardzo ambitnych studentów i to oni są dla nas ciągłym źródłem motywacji do rozwoju.

Redakcja: Na zakończenie, Panie Rektorze, sprawa delikatna. Nowoczesna nuka i nowocze-sna edukacja akademicka musi być zasilana finansowo i to na wysokim poziomie. Teraz już nawet laicy wiedzą, że bez nakładów na badania i bez inwestowania we wdrożenie nowych idei i narzędzi naukowych, nie będzie ani rozwoju gospodarczego, ani dobrobytu, ani nawet szeroko rozumianej kultury społecznej. Ekonomiści tym bardziej wiedzą, że każda złotówka, każdy dolar i każde euro przeznaczone na naukę to, co najmniej 10 jeśli nie więcej złotówek, dolarów i euro zysku netto z gospodarki i reszty obszarów życia. Jak z problemem finanso-wania nauki i edukacji radzi sobie Uniwersytet Ekonomiczny, a jakie ma rzeczywiste potrze-by dla rozwoju; na poszerzanie wymiany z zagranicznymi uczelniami, na zapraszanie  na-ukowców - Noblistów i profesorów z zagranicznych uniwersytetów ekonomicznych, na za-graniczne staże  studentów, na grupowe pobyty studyjne studentów i naukowców, nawet na absolwowanie przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego uzupełniających studiów w renomowanych uniwersytetach zagranicznych?

JM Rektor UEP - prof. dr hab. Maciej Żukowski : Pyta Pan o sprawy o fundamentalnym znaczeniu. Nowoczesna nauka i edukacja wymagają nakładów finansowych, które jednak, jak słusznie Pan zauważył, są inwestycją z gwarantowanym wysokim zwrotem. Jako Uczelnia publiczna jesteśmy finansowani przede wszystkim z budżetu państwa. Ponad trzy czwarte naszych przychodów pochodzi z dotacji. Niestety, w roku ubiegłym i w roku bieżącym, dotacja dla naszej Uczelni była obniżona, ze względu na przyjęty przez Ministerstwo algorytm podziału. Naszym zdaniem ten algorytm jest złym rozwiązaniem. Zostaliśmy ukarani za to, że kształcimy wielu studentów, musieliśmy obniżyć limity przyjęć, w związku z czym jeszcze trudniej było się do nas dostać. Ci, którym się to nie udało, poszli do innych uczelni, raczej nie oferujących lepszych studiów niż nasze.


Niższa dotacja powoduje, że od kilku lat nie możemy podnieść wynagrodzenia naszym pra-cownikom. To wielkie wyzwanie wobec tego, co dzieje się na dynamicznym rynku pracy. Na Uczelni powinni pracować najlepsi, ale jak to zrobić, gdy wokół tyle ofert zdecydowanie bardziej atrakcyjnych finansowo?

Ale musimy sobie radzić. Cieszymy się, że uruchomiono nowe programy finansowania roz-woju uczelni. Pozyskaliśmy znaczące dofinansowanie do kilku naszych ambitnych projektów. Mamy plany zbudowania systemu finansowego wspierania Uczelni przez jej absolwentów, wzorem najlepszych szkół biznesu na świecie.

Redakcja: Panie Rektorze, bardzo dziękujemy Panu za udzielone wypowiedzi. Jesteśmy przekonani o tym, że im więcej, częściej i w sposób bardziej otwarty będziemy mówić i pisać o nauce, jej potrzebach i aspiracjach, możliwościach i braku tych możliwości, tym bardziej przyczyniać się będziemy to tworzenia się nowej ekonomii – jakże współcześnie potrzebnej  całemu światu – ale także potrzebnej przede wszystkim  do rozwoju gospodarczego naszego kraju...

Z Jego Magnificencją
Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego
Prof. dr hab. Maciejem Żukowskim
Rozmawiał Jerzy A. Gołębiewski.


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Niezwykłe odkrycie polskich chemików...

Chemicy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  odtworzyli unikatową średniowieczną masę barwiącą. Pracujący pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego J. Langera naukowcy z Pracowni Fizykochemii Materiałów i Nanotechnologii Wydziału Chemii UAM, w oparciu o wyniki analiz spektrometrycznych, uzyskali recepturę ciemnej masy barwiącej wraz z technologią jej stosowania. Stanowi to kluczowy element prac konserwatorskich przy odtwarzaniu rysunku na średniowiecznej płycie nagrobnej małżeństwa Rabenstorpów w kościele św. Jana Ewangelisty w Szczecinie. Zabytek należy do grupy kamiennych płyt nagrobnych zdobionych rytami, wykonywanych w Europie okresie od XIII w. do XVI w. (m.in. w Lublinie). Ryty wypełniane były ciemną masą.

Skład masy barwiącej okazał się unikatowy – smoła drzewna z dodatkiem rozdrobnionego pirytu, podobnie jak odkryta technologia jej stosowania – w formie emulsji! – mówi prof. Langer. – Materiał barwiący odtworzono z dużą precyzją w aspekcie chemicznym, jak i mikrostrukturalnym, mając na względzie, aby wszystkie zastosowane komponenty i operacje były dostępne w średniowieczu. Można wręcz mówić o skopiowaniu oryginalnej masy barwiącej i technologii jej użycia – dodaje profesor. Zabiegi konserwatorskie wykonała Pracownia Konserwacji Zabytków mgr Aleksandry Niedziółki ze Szczecina. W przygotowaniu jest wspólna publikacja wyników badań i rezultatów prac konserwatorskich.
 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem