Wydanie nr: 6 (184) PAŹDZIERNIK 2019
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

Forum Liderów

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu wśród wielu swoich statutowych zadań realizuje projekt pod nazwą Liderzy Pracy Organicznej. W ramach tego projektu Kapituła Honorowego Hipolita powołana przy Towarzystwie nominuje do godności Lidera Pracy Organicznej osobistości, które w różnych dziedzinach ich działalności zawodowej i społecznej wykazywały się i wykazują ponadprzeciętnym zaangażowaniem, wysokim morale i szczególnymi osiągnięciami stanowiącymi wzór godny naśladowania. Na stronach Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner będziemy popularyzować osobistości Liderów Pracy Organicznej dając im satysfakcję i ukazując ich globalnej opinii publicznej.

Oto oni:

Prof. Roman Budzinowski - naukowiec...

Prof. dr hab. Roman Budzinowski ukończył z wyróżnieniem studia  prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UAM r. Od 1 grudnia 1972 r. podjął pracę jako asystent w Katedrze Prawa Rolnego. W latach 1973-1975 odbywał aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. W 1981 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. W 1992 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie prawa cywilnego i prawa rolnego. Jago praca habilitacyjna otrzymała II nagrodę w konkursie Państwa i Prawa na najlepsze prace habilitacyjne. W 1993 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Rolnego, a od 1999 r. sprawuje funkcję kierownika tej Katedry. We wrześniu 2009 r. na podstawie książki „Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych" (Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2008) oraz oceny dorobku naukowego otrzymał tytuł profesora nauk prawnych.

Dorobek naukowy profesora Romana Budzinowskiego obejmuje ponad 220 pozycji, w tym 7 książek (monografii bądź współautorstwo i redakcję monografii). Jest redaktorem i z reguły współautorem 30 prac zbiorowych, jest autorem 80 studiów i artykułów oraz kilkudziesięciu innych opracowań, współautorem podręcznika „Prawo rolne". Publikuje także za granicą (we Włoszech, w Niemczech, Szwajcarii, Francji i w Hiszpanii). Głównym przedmiotem badań naukowych profesora są problemy teorii prawa rolnego, w tym problemy rozwoju tej gałęzi prawa. Zajmuje się również problematyką stosowania prawa w praktyce (zwłaszcza notarialnej) oraz zagadnieniami administracji rolnictwa.

Prof. Budzinowski był redaktorem naukowym pięciu tomów "Prawa i Administracji" wydanych w latach 2002-2006 przez Wyższą Szkołę Biznesu w Pile. W 2007 r. doprowadził do utworzenia nowego ogólnopolskiego czasopisma z zakresu prawa rolnego (półrocznika) zatytułowanego „Przegląd Prawa Rolnego", wydawanego przez UAM, którego został redaktorem naczelnym i redaktorem naukowym.

W latach 1975-1982 był pełnomocnikiem Dziekana i przewodniczącym Wydziałowej Komisji do spraw pomocy materialnej dla studentów, a w latach 1982-1984 - doradcą i pełnomocnikiem Rektora do spraw pomocy materialnej oraz członkiem Uczelnianego Zespołu Socjalnego dla Studentów. W semestrze zimowym w roku akademickim 1992-1993 pełnił funkcję kierownika Zaocznego Studium Prawa, a w latach 1993-1999 sprawował urząd prodziekana Wydziału Prawa i Administracji. W tym okresie uczestniczył też w pracach Komisji Rektorskiej do spraw Studenckich. W latach 1999-2002 był członkiem Komisji Prawnej Senatu UAM. Był głównym organizatorem uroczystości odnowienia doktoratu Profesora Andrzeja Stelmachowskiego (12 maja 2006 r.), na której wystąpił w roli laudatora.

Otrzymał kilkanaście nagród Rektora za działalność naukową i organizacyjną, w tym nagrody pierwszego i drugiego stopnia, a także nagrody Dziekana.

Od 1996 r. do 2012 r. pracował w wymiarze połowy etatu na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Był tu kierownikiem Zakładu Prawa Rolnego, a od 2007 r. - Kierownikiem Zakładu Prawa Gospodarczego i Prawa Rolnego. W latach 2002 - 2012 pracował także w Wyższej Szkole Biznesu w Pile.

Od września 2012 r. pełni funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM (od września 2016 r. - drugą kadencję). Jest członkiem Komisji Rektorskiej do spraw Kadr i Finansów oraz Komisji Statutowej.

Profesor Roman Budzinowski odbył liczne staże zagraniczne: Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato we Florencji - w latach 1987/1988, 1993, 2000, 2001, 2002, 2006, 2008, 2012, 2017, Istituto Europeo we Florencji (Fiesole) - 1997, Universita degli Studi di Udine - 1998.

Występował z wykładami dla studentów w Perugii, Sienie, Pizie i w Udine oraz brał udział (jako referent) w międzynarodowej konferencji w Padwie w 1993 r. W kwietniu 2005 r. współorganizował konferencję włosko-polską na Uniwersytecie w Maceracie. W maju 2006 r. zorganizował w Poznaniu polsko-włoską konferencję naukową na temat L'incidenza del diritto agrario comunitario sul diritto agrario interno. W listopadzie 2006 r. w Udine na konferencji włoskich prawników agrarystów wygłosił referat pt. Il mercato agricolo polacco di qualita.

W listopadzie 2008 r. był współorganizatorem wraz z Uniwersytetem w Maceracie (prof. Francesco Adornato) kolejnej włosko-polskiej konferencji naukowej (Sviluppo rurale tra crisi alimentare e tutela del territorio. Quali prospettive?), na której przedstawił referat zatytułowany Diritto rurale in Polonia. We wrześniu 2010 r. zorganizował w Obrzycku koło Poznania kolejną, czwartą konferencję polsko-włoską na tematFuturo di diritto agrario. Natomiast we wrześniu 2014 r. zorganizował w Obrzycku piątą konferencję polsko-włoską.W latach 2012 - 2014 pełnił funkcję wydziałowego koordynatora europejskiego programu prowadzonego na Uniwersytecie w Viterbo we Włoszech, zatytułowanego IP Erasmus Global Food Law and Quality. W ramach tego programu studenci Wydziału trzykrotnie wyjeżdżali do Włoch na bezpłatny intensywny kurs prawa żywnościowego. W listopadzie 2014 r. wziął udział w konferencji w Rovigo i podczas posiedzenia poświęconego wręczeniu księgi jubileuszowej Prof. Luigi Costato przekazał Jubilatowi - w imieniu polskich agrarystów - wyrazy podziękowania, uznania oraz życzenia.

W listopadzie 2011 r. profesor Budzinowski wygłosił referat Die Zukunft der EU Agrarpolitik aus polnischer Perspektive, na konferencji pt. Die gemeinsame Agrarpolitik vor neuen Herausforderungen, zorganizowanej z okazji 50-lecia Instytutu Prawa Rolnego na Uniwersytecie w Getyndze. W kwietniu 2013 r. był współorganizatorem wraz z Uniwersytetem w Getyndze (prof. Jose Martmez) pierwszej niemiecko-polskiej konferencji naukowej z zakresu prawa rolnego zatytułowanej Deutsch-Polnische Tagung zum Agrarrecht. Das vergleichende Agrarrecht als Erkenntnisquelle. Natomiast w styczniu 2015 r. współorganizował, wspólnie z Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (prof. Ines Haertel) pierwsze niemiecko-polskie kolokwium z zakresu prawa żywnościowego zatytułowane Lebensmittel in der modernen Konsumgesellschaft, na którym wygłosił wprowadzenie do dyskusji.

Trzykrotnie (w latach 2009, 2011 i 2013) był współautorem krajowego raportu przedstawianego na kongresach organizowanych przez Europejski Komitet Prawa Rolnego w Cambridge, w Bukareszcie i Lucernie. Zapraszał też profesorów zagranicznych (z Włoch, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Słowacji i Argentyny) do wygłaszania wykładów na macierzystym Wydziale.

Profesor Budzinowski jest członkiem-założycielem Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów (od 2003 r. członkiem Zarządu, a od maja 2014 r. - przewodniczącym) oraz członkiem Unione Mondiale degli Agraristi Universitari. Na XXVIII Kongresie Europejskiego Komitetu Prawa Rolnego (Comite Europeen de Droit Rural), który odbył się w Poczdamie we wrześniu 2015 r., został wybrany na wiceprezydenta tej organizacji, a na kolejną kadencję - na Kongresie CEDR-u w Lille we wrześniu 2017 r.

W latach 2011/2012 był członkiem Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (przewodniczącym Zespołu był prof. Z. Radwański) do spraw opracowania umów o korzystanie z rzeczy i praw. Jest członkiem Rady Naukowo-Programowej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w kadencji 2016-2020. Wypromował sześciu doktorów, był też recenzentem w trzech przewodach doktorskich i w jednym postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych.


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

wersja do druku

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem